Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Mabolgiamocs

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bob y Bildar - Gwaith Da Bawb

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Tatws Newydd - Y Glaw

Tesni sy'n canu can tecno, hapus wrth ddychmygu ei bod yn ddiferyn o law!

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Bwgan Brain

Mae'r anifeiliaid yn darganfod Bwgan Brain yng ngwaelod yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:40 Popi'r Gath - Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl a rhaid mynd i Blaned Ochr Dywyll y Lleuad i'w helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - RohanTacluso'r Sied

Rydym ni'n mentro i'r garej a'r sied yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw, ac mae'n rhaid i Rohan dacluso'r cynnwys gyda help ei fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sam Tan - Noson Elvis

Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. A fydd unrhywun arall yn gallu achub y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Boj - Y Foronen Fawr

Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mae'r cnwd eleni wedi methu! Yna mae Boj yn darganfod moronen enfawr ond sut mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i gludo'r foronen i'r caffi? Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i godi, gwthio a rholio'r foronen i'r cawl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Hafod Haul

Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn i Pws chwarae tric arnynt er mwyn iddi hi gael ei phawennau ar y trysor?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Ty Mel - Morgan yn Twtio

Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Heini - Y Fferm

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r Fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Wmff - Ty Bwyta Wncwl Harri

Mae Wncwl Harri'n mynd ag Wmff allan i dy bwyta - ond nid yw Wmff yn hoffi ei fwyd o gwbl. Tybed a fyddai'n hoffi rhannu beth sydd ar blât Wncwl Harri?

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Tili a'i ffrindiau - Dwynwen a'r Band Martsio

Mae Tili wrth ei bodd yn chwarae ei thrwmped ac mae Arthur yn dda iawn am wneud synau trwmpedaidd, mae Tincial yn wych ar y drymiau, Twmffi yn stampio'i draed i gadw amser ac wrth gwrs mae gan Fflur iwcalili pinc. Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen?

 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Cled - Disgo

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Bocs Bwgi Bolgi

Rhaglen gerddoriaeth i blant ifanc gyda Bolgi a'r Bocs Bwgi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Peppa - Y Gwersyll

Mae Peppa a'i ffrindiau yn mynd i wersylla efo'u hathrawes. Ar ôl codi'u pebyll a chasglu priciau pren maen nhw i gyd yn canu cân o amgylch y tân.

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bla Bla Blewog - Diwrnod y Gwersyll Gwalltog

Mae Boris yn gwisgo fel blaidd i geisio codi ofn ar y Bla Bla Blewog tra'u bod nhw'n gwersylla yng Nghoedwig y Blew am ei fod am gael ei fachau ar eu selsig blewog! Ond ceidwad y selsig blewog yw Blaidd Bla Bla - ac felly 'does dim gobaith gan Boris o gael gafael arnyn nhw!

 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Chwarae yn y Glaw

Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Yn yr Ardd - Anwybyddu Moc

Druan â Moc y mwydyn, mae'n teimlo'n drist heddiw gan fod ei ffrindiau yn yr ardd yn rhy brysur i wrando arno. Beth yn y byd sy'n bod ar bawb heddiw? A fydd Moc un gallu dod o hyd i rywun sy'n fodlon gwrando a gwneud iddo chwerthin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galâth wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galâth mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

Content options
10:35 Y Clwb - Sali Mali a'r Gacen

Dewch i ymuno â Gareth a Cywyn y Cwtch Coeden. Heddiw bydd Sali Mali yn ymweld â nhw ond beth sydd wedi digwydd i'w chacen hi? A pham mae hi mor drist? Gwaith Gareth, Cyw, Trystan, Einir a Rachael fydd yn helpu Sali ac yn rhoi gwên ar ei hwyneb hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Carlo'n Chwarae Cuddio

Mae Carlo wrth ei fodd yn chwarae cuddio, yn enwedig efo Bela.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Beth am Bei?

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Bob y Bildar - Gormod O Waith

Wrth i'r gwaith ar y gweithdy ddechrau, mae Scoop wedi blino'n lân. Mae'n ormod i un cloddiwr, ond mae Robert yn datrys y broblem drwy ddod â chloddiwr arall i Gwm Blodau Haul - Benny, ffrind bach i Scoop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Tatws Newydd - Tymhorau

Mae'r Tatws yn dathlu'r pedwar tymor ac yn canu cân am yr holl bethau sy'n bosib eu gwneud mewn blwyddyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Blodyn Talaf

Mae Twts yn profi ei bod yn medru plannu blodau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:40 Popi'r Gath - Y Dail Diferu

Nid yw Owi'n hoffi pry ond pan lania un arno yn y dail mae ei ffrindiau yn penderfynu bod rhaid mynd â'r pry yn ôl i'w gynefin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - FfionHelfa Drysor Cefn Gwla

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae mam Ffion yn paru lluniau a geiriau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Sam Tan - Miliynfed Cwsmer Bronwen

Pan fo Sara a Jâms yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi, maen nhw'n meddwl am ffordd o ddathlu'r achlysur.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Boj - Y Nyth Gorau

O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad, ond yn dod ar draws Daniel yn lle yn chwibanu. Mae'r ddau yn dod o hyn i aderyn arbennig - y deryn doniol - sydd wedi penderfynu nythu yn het goll Tada. A fedrith Boj a Daniel ddod o hyd i nyth arall i'r deryn doniol fel bod Tada yn medru cael ei het yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Hafod Haul

Mae crwban cloff yn dod ar wyliau i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. Ond a fydd cynllun Jaff i wneud i'r crwban symud yn well lwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Ty Mel - Ffrindiau Gorau

Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Heini - Babi

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar ôl y babi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Yn gwmni i ni yn y stiwdio mae Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, Ceri Wyn Jones. Byddwn yn dychwelyd i Gaeredin gyda golwg ar ragor o berfformwyr Cymreig yr Wyl Fringe, a chawn hefyd flas ar ddiwrnod hwyl cymuned Talysarn, Dyffryn Nantlle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Gwlad Beirdd - Hedd Wyn

Bydd Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn ymweld â Thrawsfynydd bro Hedd Wyn. Byddan nhw'n ymweld ag Yr Ysgwrn cartref y bardd, pentref Trawsfynydd ei hun, Llyn y Morynion a safle Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917. Cawn hanes y bardd o'i ymgais gyntaf i farddoni hyd y diwrnod y cafodd ei ladd ym mrwydr Passchendale.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Parti Fioled

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Bob y Bildar - Pawb Dan Do

Ar ôl sylweddoli pa mor gysurus yw ei dy ar olwynion mae Bob yn penderfynu adeiladu gorchudd mawr i'r holl beiriannau gael cysgu oddi tano, ond mae Lofty yn poeni nad oes lle iddo ef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Tatws Newydd - Can Cain

Mae Cain yn canu cân o'r galon am fod yn daten. Efallai nad ydy o'n gallu gwneud llawer ond mae'n falch ohono'i hun.

 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Llais Nogw

Mae Nogw yn colli ei lais.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
15:40 Popi'r Gath - Dawns yr Ymbarel

Mae Alma wrth ei bodd yn dawnsio gyda'i hymbarél ond mae'r gwynt yn chwythu'r ymbarél i ffwrdd. Mae Alma mor siomedig ac yn teimlo'i bod hi'n fethiant felly mae'r criw yn mynd i chwilio am blanhigion ymbarél.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - FfionAnifeiliaid

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Ffion yn chwarae mewn parc anifeiliaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Hafod Haul, Boj, Y Brodyr Adrenalini, Traed Moch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Hafod Haul

Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Ond a fydd cynllun Gwen i dynnu'r dant drwg gyda darn o linyn yn gweithio, neu a fydd angen i Jaff ddod o hyd i ffordd arall o dynnu'r dant?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Boj - Snishian Snishlyd

Mae Mr Clipaclop yn hongian potiau iogwrt ar linyn dros ben ei hadau i gadw'r adar i ffwrdd - ond ble mae ffrindiau Boj? Maen nhw i gyd yn sâl. Gan na allant ddod allan i chwarae, mae Boj yn defnyddio dyfais Mr Clipaclop i greu potia cloncian fel y gall Boj a'i ffrindiau siarad tra bod nhw'n gwella yn eu gwlâu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Y Brodyr Adrenalini - Pyramidau ar Chwal

Cartwn gwallgof yng nghwmni'r Brodyr Adrenalini o Réndøosîa. Mae Xan, Adi ac Enk yn cyflawni campau peryglus ac yn mwynhau anturiaethau o bob math.

Content options
16:35 Traed Moch - Seren Ffyrgi

Caiff Ffyrgi gyfle i fod yr arweinydd wrth chwarae cowboys. Dyw Porchell ddim yn hapus gan ei fod yn gorfod dilyn ac mae'n teimlo nad yw Ffyrgi'n arwain yn iawn. Ond ar ôl gwrando ar gyngor ei dad, mae Porchell yn teimlo parch newydd at Ffyrgi ac yn mwynhau chwarae gyda fe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dennis a Dannedd - Den Pwy?

Mae Mam-gu wedi brifo'i throed ac yn dod i aros at Dennis a'r teulu dros dro. Mae hyn yn golygu bod rhaid i Dennis fwydo Harley, mochyn Mam-gu!

17:10 Jac Russell - Caerfyrddin

Heddiw bydd Jac y ci bach direidus yn ymweld â'r teulu Evans, sy'n byw yn Llanpumpsaint, ger Caerfyrddin.

 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Angelo am byth - Morus yn Ennill

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:40 SpynjBob Pantsgwar - Llygad Ddu

Mae SbynjBob yn cael damwain wrth lanhau ei ddannedd ac yn mynd i ddyfroedd dyfnion wrth greu bob math o straeon am y digwyddiad.

17:50 Henri Helynt - Y Pennaeth Cas

O gael cyfle i fod yn Brifathro am y dydd mae Henri'n credu y bydd fel bod yn Frenin am y dydd - ond dyw e ddim.

 • Isdeitlau Saesneg
18:00 Edi Wyn - Gwarchod y Castell

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:15 Stwnsh: P'nawn Da Bawb

Bydd Tiwdor a Diona yn ein tywys drwy chwarter awr o sgetsys yn eu ffordd unigryw eu hunain. Yr wythnos hon mae Tudur Twt yn cyfweld ag 'Ant a Dec'.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae 'dêt' Sheryl a Gethin yn cymryd tro annisgwyl. Mae DJ yn helpu Gwyneth i gael ei gwahodd i barti yn nhy Colin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Yvonne yn darlledu'n fyw o Dregaron wrth inni edrych mlaen at y rasus ceffylau blynyddol a'r sylwebydd Wyn Gruffydd sy'n cadw cwmni i ni yn y stiwdio yn Llanelli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Tra bo' Morgan yn poeni'i enaid am beth i'w wneud efo arian 'Copa', mae Mathew, er mwyn clirio'i enw ei hun, yn penderfynu troi'n dditectif i ddatrys y dirgelwch unwaith ac am byth. Ac ar ôl i Philip agor ei geg a chael y sac i Michelle, mae'n gwneud ymgais, hynod aneffeithiol, i ddod o hyd i swydd arall iddi. Caiff Kelvin sioc o weld bod Lowri'n awyddus i ddychwelyd heb oedi. Yn anffodus, mae Kay'n fwy cyndyn o roi croeso iddi; nes i Lowri feddwl am ffordd ddeheuig iawn o 'berswadio' Kay i newid ei meddwl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Nid yw canlyniadau TGAU'r ysgol yn adlewyrchu'n dda iawn ar Ffion. Mae Eileen yn cytuno i brynu siâr Eifion o Benrhewl er mwyn achub Cadno rhag gwneud rhywbeth dwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Caryl

Heno, gwledd o adloniant yng nghwmni Caryl Parry Jones a'i ffrindiau. Bydd y 405's yn ein diddanu a bydd y chwaraewyr rygbi rhyngwladol Jonathan Davies, Ian Evans, Rhys Patchell a Liam Williams yn cadw cwmni i Cameron Jenkins. Ond pwy fydd yn ymuno â Sioned Grug?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Plas

Mae gwaith y cynhaeaf yn parhau i weision y fferm, ac mae Rowan yn diddanu plant y Plas a'u hymwelwyr trwy wneud doliau yd gyda nhw. Ar ôl tipyn o waith paratoi, mae pawb yn mynd i'r eglwys ar gyfer y Gwasanaeth Diolchgarwch, ond mae Dewi a Dan yn hwyr - ac mewn trafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Cyngerdd Adelina

Er iddi gael ei geni ym Madrid, yn nhir Yr Eidal yr oedd ei gwreiddiau, a bu ei chalon, maes o law, ym mryniau hudolus pen uchaf Cwmtawe. Roedd dawn ac ego'r seren ryngwladol hon yn ddi-ben-draw a gwnaeth Adelina ei ffortiwn yn canu ar lwyfannau enwocaf y byd. Ond o'r theatr fach unigryw a adeiladwyd gan Adelina yn ei chartref yng Nghastell Craig Y Nos y daw'r gyngerdd arbennig hon sy'n dathlu bywyd Adelina Patti. Elin Manahan Thomas fydd yn gwisgo mantell Adelina ac yn union yn ôl ei harfer hi, yn gwahodd sêr megis Rhian Lois, Robyn Lyn a Steffan Morris i ddiddanu'r gynulleidfa leol.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Y Plas

Rhaglen ddogfen sy'n adrodd hanes plastai Cymru, eu pwysigrwydd a'u perchnogion. O Blasty Trawscoed ger Aberystwyth i Gastell y Strade ger Llanelli, Aneirin Hughes fydd yn ein harwain trwy ddrysau'r plastai gan edrych ar ddylanwad pellgyrhaeddol y teuluoedd bonedd Cymreig oedd yn byw ynddynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video