Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Wmff - Wmff A'r Holl Sêr

Mae Wmff ar ganol chwarae pan mae'r trydan yn diffodd, ac mae pob man yn mynd yn dywyll. Lwcus bod y sêr bach yn yr awyr i gyd yn disgleirio fel lampau bach yn ystafell wely Wmff!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Byd Carlo Bach - Mwnci Llawn Direidi

Mae Carlo wrth ei fodd yn actio fel mwnci, a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro teigar?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Guto Gwningen - Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

Mae Watcyn wedi gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Bla Bla Blewog - Y Diwrnod y daeth dad o hyd i'r Trysor

Mae Dad wedi dod o hyd i drysor. Mae Boris wrth gwrs â'i lygad arno ac felly mae'n esgus bod yn fôr-leidr ac i ffwrdd ag ef i hawlio'i drysor. A fydd e'n llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Igam Ogam - Gwasgu'r Botwm!

Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd siâp broga ar ei beic!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionCoginio

Mae'n wythnos goginio ac mae'n rhaid i fam Ffion osod cynhwysion saws pasta yn eu trefn cyn cychwyn coginio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Tomos a'i Ffrindiau - Amser Chwarae

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Tw Ra Rw

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Mae digon i weld yn y Cwm peth gyntaf yn y bore. Ymunwn â'r Ceiliog Dandi Do wrth iddo ddeffro pawb efo'i glochdar uchel. Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Syrcas Deithiol Dewi - Yr Arolygydd Olwynion

Mae Heulwen yn derbyn galwad ffôn gan yr Arolygydd Olwynion ac yn gofyn i Enfys a Carlo roi'r neges i Dewi, ond mae Enfys yn anghofio. A fydd Will yr arolygydd yn llwyddo i weld yr olwynion?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Cei Bach - Allwedd Betsan

Mae Betsan Brysur yn paratoi i fynd i siopa i'r ddinas fawr am y dydd, ond cyn mynd, mae'n gwneud yn siwr fod allwedd drws ffrynt Ty Twt yn ddiogel efo ei mab, Huwi Stomp. Fodd bynnag, allwedd Betsan, ac nid allwedd Huwi, sy'n peri trafferth mawr i bawb cyn diwedd y dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Octonots - Yr Octonots a'r Copyn Granc

Mae Harri'n cael tipyn o fraw wrth weld rhywbeth sy'n debyg i bry cop tanddwr, enfawr! Ond yna mae'n sylweddoli mai Copyn Granc hynod o hen yw'r creadur, sydd angen help gan yr Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Sali Mali - Diwrnod Golchi

Anturiaethau i blant bach gyda Sali Mali a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Gymwynas

Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achub y dydd. Mae hi'n mynnu helpu ei ffrindiau, hyd yn oed pan nad oes angen help arnynt! Sut all Tili a'i ffrindiau ei hannog i helpu llai?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Peppa - Ynys y Mor Ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd â Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

Content options
09:35 Abadas - Bwrdd Eira

Mae'r Abadas yn chwarae yng nghefn gwlad a daw Ben ar eu traws. Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle dod o hyd iddo yn yr eira oer?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Marcaroni - Diwrnod Dawnsio Oli

Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Dim problem - mae 'na gân at bopeth, a thrwy gyfansoddi a chanu heddiw yn Nhy'r Cloc, mae Oli'n darganfod ei rhythm! Hwrê!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Cwpwrdd Cadi - Cadi'r Clown

Mae Cadi'n helpu achub y dydd yn y syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Gwêl Mwnci sut mae Gorila'n symud a gofyn iddo chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Gorila'n dangos i ni sut mae'n cwtsio lawr a'i ddwrn wedi cau, cerdded ar ei bedwar a defnyddio'i ddwrn i fwrw ei fron a gweiddi. Mae dawns y Gorila yn anhygoel!

 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Y Brodyr Coala - Ned a'i Awyren

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Bob y Bildar - Croesi'r Bont

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Popi'r Gath - Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl a rhaid mynd i Blaned Ochr Dywyll y Lleuad i'w helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Wmff - Pêl Wmff

Daw Wncwl Harri draw i weld Wmff - ac mae ganddo anrheg iddo, sef peth bach llipa sy'n sydyn yn troi yn bêl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Byd Carlo Bach - Pyped yn Perfformio

Mae Carlo yn hoffi chwarae efo pypedau. Tybed sut beth fyddai bod yn byped ar gortyn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Guto Gwningen - Hanes Trap Mr Cadno

Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. A fydd Guto'n gallu ei hachub hi cyn i Mr Cadno gyrraedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Bla Bla Blewog - Diwrnod y piano-plesio-pawb

All Boris ddim dioddef swn. Gallwch chi ddychmygu felly pa mor grac yw e pan fo'r Bla Bla Blewog yn derbyn piano-plesio-pawb yn anrheg oddi wrth Taid Bla Bla! Ceisia Boris ei dynnu i ffwrdd gyda rhaff ynghlwm wrth y Dwmbwr Dambar, ond mae'r piano'n rhy drwm. Pan ddaw'r Bla Bla Blewog 'nôl o'r dre, rhaid iddo guddio mewn bin. Aiff pethau'n waeth pan ffurfia'r Bla Bla Blewog fand a phenderfyna Dad ganu'r bin fel drwm!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd â phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - IeuanGem Disgrifio

Mae Ieuan yn disgrifio rhai o griw 'Ti Fi a Cyw' ac mae'n rhaid i'w fam ddewis y plentyn cywir. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rheoli'r gemau dysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Tomos a'i Ffrindiau - Cranci'r Craen Gwichlyd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Wiwer Fach Goch

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Yng Nghwm Rhyd y Rhosyn mae'r Wiwer Fach goch yn byw. Beth am i ni weld os gawn gipolwg ohoni? Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Syrcas Deithiol Dewi - Can Carlo

Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Mae'r sefyllfa'n edrych yn anobeithiol, tybed a fydd Enfys yn gallu rhoi cymorth gyda help y dwster plu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Cei Bach - Trefor yn Cyfieithu

Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach ar eu cefnau ar y traeth. Beth sy'n bod, tybed? Does dim amdani ond gofyn i Trefor gyfieithu!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Octonots - Yr Octonots a'r Llyswennod Lly

Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond mae Llyswennod sy'n poeri llysnafedd yn gwarchod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Al Lewis fydd yn ymuno â ni yn y stiwdio i siarad am ei albwm newydd. Bydd y canwr-gyfansoddwr o Bwllheli hefyd yn perfformio mewn rhaglen arbennig ar S4C nos Sadwrn - Noson yng nghwmni Al Lewis. Hefyd heno, darllediad byw o bentref Dihewyd lle bydd criw Theatr Genedlaethol Cymru yn paratoi ar gyfer eu drama newydd "Y Negesydd" sydd wedi'i gosod yng Ngheredigion yn y 1950au. Mae wedi'i hysgrifennu gan un o hoff awduron Cymru, Caryl Lewis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Caeau Cymru - Llithfaen

Caeau a thirwedd godre mynydd Carnguwch, ger Llithfaen bydd lleoliad rhaglen olaf y gyfres. Bydd Brychan Llyr a Rhian Parry yn cymharu enwau caeau rhwng 1790 a 1840 ar dir hynafol fferm Llech Engan. Byddant hefyd yn clywed am enw anghyffredin ar gae ar fferm Carnguwch Fawr sy'n gysylltiedig â hen draddodiad amaethyddol. Ar ochr ogleddol y mynydd, ar dir fferm yr Hafod, mae yna gae lle mae defnydd elusennol i'r tir yn dyddio 'nôl i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Sgorio - Bangor v Y Seintiau Newydd

Bangor yn erbyn Y Seintiau Newydd yw gêm fawr y dydd o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports, ac mae'r holl gyffro i'w fwynhau'n fyw ar S4C gyda'r gic gyntaf am 2.30. Gyda thlws y bencampwriaeth yn saff yng nghwpwrdd tlysau Neuadd y Parc am y trydydd tymor yn olynol, maen nhw'n gobeithio y bydd y dathliadau yn parhau'r prynhawn yma yn Stadiwm The Book People, Nantporth, wrth iddyn nhw herio'r Dinasyddion ar eu tomen eu hunain. Ond gyda'r trydydd safle yn parhau yn y fantol, bydd Neville Powell yr un mor benderfynol i orffen y tymor mewn tipyn o steil, ac i sicrhau triphwynt gwerthfawr fel anrheg ben-blwydd arbennig i Lywydd anrhydeddus y clwb, Gwyn Pierce Owen, ar achlysur ei ben-blwydd yn 80 oed.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr Stwnsh.

17:00 Tag

Ymunwch â ni ar Tag i ddathlu'r penwythnos mewn steil yn rhaglen ola'r gyfres am y tro. Fe fydd Elin y tu ôl ac o flaen camerâu 'Pobol y Cwm' a Ger yn ein croesawu i radio 'Capital' Caerdydd.

Content options

17:40 Rownd a Rownd

Mae'r achos yn erbyn Julie yn dechrau heddiw a dydy hi ddim yn edrych ymlaen at y diwrnod o gwbl. Nid yw'r un peth yn wir am Glenda a gweddill y pentref sy'n awyddus iawn i weld beth fydd canlyniadau'r achos. Mae Dani'n awyddus i addurno'r ty a gyda thipyn o lwc fe fydd ganddi rywun tal a golygus i wneud y gwaith. Chwilio am gwmni rhamantus mae Dyfan hefyd ac mae ei lygad yn bendant ar ferch sy'n gweithio yn y caffi - ond beth fydd Hari'n meddwl o'r holl sylw?

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:05 Rownd a Rownd

Yn dilyn ymddygiad Wyn hefo Barry, mae Dani'n dal yn wallgo' gyda'i thad. Mae o wastad yn busnesu yn ei bywyd ond y tro yma mae o wedi mynd yn rhy bell. Mae Wyn dan y lach hefo Phillip hefyd wrth iddo ddod i gredu mai syniad Wyn yw troi Q's yn far. Yn Llys y Goron mae Adam yn gorfod bod yn ddewr a phenderfynu ydy o am ddweud y gwir a selio ffawd ei fam. Peryg y bydd gan Julie rywbeth i'w ddweud am y peth - os bydd Adam yn rhoi tystiolaeth o gwbl.

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:40 Pobol y Cwm

Rhaid i Nansi frwydro'n galetach fyth gyda'i chydwybod er mwyn cefnogi ei mab. Aiff pethau'n flêr ar Cwm FM pan mae Jinx yn cyfweld â Siôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd y rhaglen heddiw yn cynnig amrywiaeth o syniadau am bethau i'w gweld a'u gwneud dros benwythnos y Pasg. Bydd Dafydd Wyn yn awgrymu gwifrau gwib Bethesda, trên Yr Wyddfa, pentref Portmeirion a Fferm Folly yn Sir Benfro. Neu beth am 'coasteering' i'r rhai mwy mentrus ohonoch? Mae Gerallt yn ymweld â Chanolfan Porth y Swnt yn Aberdaron sy'n cynnig golwg unigryw ar hanes tiroedd a moroedd yr ardal. Bydd Padrig Jones yn y gegin gydag awgrymiadau am fwydydd blasus ar gyfer y Pasg a bydd Rachel Nicholson yn rhoi cyngor ar sut i greu'r Helfa Wyau berffaith. Byddwn ni hefyd yn dathlu pen-blwydd Teilwng Yw'r Oen yn 30 oed gyda Geraint Griffths yn westai yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Gethin yn sôn wrth Britt am feichiogrwydd Dani ond nid yw'n dweud popeth wrthi. Mae pregeth Siôn am bechod yn taro tant gyda rhai o'r pentrefwyr - yn enwedig Jinx.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Gardd Pont y Twr

Mewn cyfres newydd mae Sioned Edwards a'i theulu yn wynebu'r her o drawsnewid hanner acer o gae i mewn i ardd ar dir hen fferm ei nain a'i thaid ger Rhuthun, sef Plas Pont y Twr. Cartref i'r pedwar am y flwyddyn nesaf ydy carafán gyfyng - tipyn o sialens efo dwy ferch dan 9 oed! Breuddwyd Sioned yw tyfu ei blodau ei hun ar gyfer ei gwaith fel dylunydd blodau. Mae Iwan, ei gwr, yn frwd iawn dros ddefnyddio dulliau gwyrdd ac organig i dyfu bwyd i'r teulu. Ac mae'r genod, Nanw a Malan, eisiau digon o le i chwarae! Mae hon yn stori am chwys, rhwystredigaeth, dadlau a dathlu wrth iddyn nhw geisio gwireddu'r freuddwyd. Heddiw, mae moch fferm y Wern drws nesa' yn clirio'r ardd lysiau'n barod i blannu tatws.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Ffwrnes Gerdd

Yn sgil y don newydd o ddiddordeb mewn cerddoriaeth draddodiadol Gymreig daeth nifer o gerddorion ynghyd yn 'Ffwrn' yn Abergwaun i rannu eu hoff ganeuon ac alawon gwerin. Yn y rhaglen gyntaf o ddwy, cawn gyfle i fwynhau perfformiadau gan Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Teifi, Stephen Rees, Huw Roberts, Kizzy Crawford, Oliver Dickson-Wilson a Gwilym Bowen. Rhan o Wythnos Werin S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Gwerthu Allan - Noel James a Gary Slaymaker

Noel James a Gary Slaymaker yw'r comediwyr yn perfformio stand up yng Nghlwb Comedi Y Glee yng Nghaerdydd heno. Comedi stand up ar ei orau, o flaen cynulleidfa, yn un o glybiau comedi gorau'r brifddinas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Sioe Tudur Owen

Yr arweinydd côr byd eang a'r cyflwynydd Alwyn Humphreys, a'r cerddor a'r actores Lisa Jên sy'n ymuno â Tudur heno am awr o sgwrsio a hwyl. Bydd dau aelod arall o'r gynulleidfa yn cael cyfle i ennill £1,000 yn y cwis hwyliog 'Iawn Mêt'. Bydd 'Seren Wib', sef cynrychiolydd o'r gynulleidfa, yn dod i'r llwyfan er mwyn cael maldod hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Gwefreiddiol

Dylan Ebenezer sydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Mari Lovgreen a Dyl Mei, a'r wythnos hon maen nhw'n cael cwmni'r canwr-cyfansoddwr Huw Owen a'r digrifwr Gethin Robyns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video