Amserlenni

06:00 Cyw

Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud, Cymylaubychain, Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Igam Ogam, Abadas, Halibalw, Holi Hana, Bobi Jac, Rapsgaliwn, Bla Bla Blewog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Llyfrau

Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r sêr yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld â'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Cymylaubychain - Diwrnod Boslyd Baba Pinc

Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gêm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal â hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod â rhywbeth i'w werthu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Tomos a'i Ffrindiau - Parsel Persi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Igam Ogam - Ble mae e?

Pam bod popeth yn diflannu ym myd Ig Og, yn enwedig ei bwyd? Dyma antur arall i ddod o hyd i'r lladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Abadas - Ceiliog Gwynt

'Aba-dwbi-dî', mae'r Abadas ar y traeth yn rasio cychod papur. Mae angen gwynt er mwyn iddyn nhw symud yn gyflym. Mae angen gwynt ar air newydd heddiw, 'ceiliog gwynt' hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Holi Hana - Un Llaw yn Ormod

Mae gan Olivia yr octopws ormod o freichiau ac mae wastad yn gwneud llanast o bethau, ond mae Hanna ar gael i roi cymorth!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Bobi Jac - Yn Copïo

Mae Bobi Jac yn chwarae gêm copïo ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Rapsgaliwn - Pedolu Ceffyl

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â stablau yn y bennod hon er mwyn darganfod pam mae ceffyl yn gwneud sw;n clip-clop. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ôl yr arfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y gwnaeth Nain enfys edau flewog

Mae Nain wedi creu addurn i Mam hongian ar y goeden - enfys edau flewog. Aiff Nain i mewn i dy'r Bla Bla Blewog i orffwys tra'i bod hi'n aros i bawb ddod adre'. Ond mae Boris yn gweld yr enfys edau flewog ac yn penderfynu y byddai'n gwneud yr anrheg ben-blwydd berffaith i fodryb Beti Bw Hw. Wrth iddo ei ddwyn oddi ar y goeden mae'r Bla Bla Blewog yn dychwelyd ac mae Boris yn taflu'r enfys edau flewog i'r llwyn hwrli bwm. Yn ddiweddarach, ac yntau wedi gwisgo fel Ditectif Gari Walltog, a fydd Boris yn llwyddo i gael yr enfys edau flewog yn ôl tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl a sbri yng nghwmni cyflwynwyr Stwnsh Sadwrn!

Content options
08:15 SpynjBob Pantsgwar - Ogofeydd yr Abwyd

Anturiaethau SpynjBob Pantsgwâr.

Content options
08:45 Bernard - Tenis Bwrdd

Pwy fydd yn chwarae tenis bwrdd yn erbyn Bernard yr arth wen?

Content options
09:15 Pat a Stan - Ploryn a Hanner

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

09:35 Ysbyty Hospital

Mae Ysbyty Hospital wedi cipio'r wobr am Ysbyty Gorau'r Byd, ac mae Glenise am wneud ei gorau glas i ddifetha'r diwrnod mawr i Tudur. Does neb yn awyddus i gymryd rhan yng ngwers ymarfer corff Lois, ac ar ben popeth, mae yna fodrwy werthfawr iawn ar goll.

Content options

10:00 Tag

Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau a selebs. Ymunwch â'r criw i ddathlu'r penwythnos mewn steil.

Content options

10:45 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Y Bwthyn

Mae ein taith drwy gyfrol Peter Smith, Cartrefi Cefn Gwlad Cymru yn tynnu tua'i therfyn. Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn olrhain cyfraniad y bwthyn i'n treftadaeth bensaernïol, ac yn ystyried sut y gall ddylanwadu ar arferion pensaernïol y dyfodol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:45 Bro... - Trefdraeth

Trefdraeth yn Sir Benfro yw'r fro o dan sylw yn y rhaglen hon. Bydd Iolo'n ymuno â holl fwrlwm aelodau ifanc Clwb Achub Bywyd Trefdraeth, a bydd Shân yn cael gwers bysgota gan Nica Pritchard ar lan yr afon yn Nanhyfer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:15 Cefn Gwlad - Don Llewellyn, Ardal Pentyrch

Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag ardal Pentyrch ac yn cael cwmni un o hen blant y fro i'w hebrwng o gwmpas - sef Don Llewellyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:45 Ffermio

Bydd Meinir ym mart Caerfyrddin yn gweld sut mae ffermwyr yn ymateb i broblemau'r diwydiant llaeth a bydd hi yno am arwerthiant arbennig o wartheg godro wrth i un teulu leihau ei buches. Bydd Alun yn cwrdd â Llyr Jones o Langwm wrth iddo baratoi ei wartheg ar gyfer sioe ac arwerthiant Rhuthun a bydd Daloni yn ymweld â chynllun adnewyddol yn Hafod y Llan - sydd wedi ennill gwobr genedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:15 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Gyda'r anaf i law Ioan yn dechrau gwella, mae ef a'i gariad Helen yn paratoi ar gyfer tymor prysur y cneifio. Er mwyn ennill ychydig o arian i gefnogi ei busnes ei hun, mae Ioan yn ymuno â chriw contractio cneifio sy'n mynd o fferm i fferm o Abergwyngregyn i Ddyffryn Ogwen. Cawn ddilyn Ioan wrth iddo hel defaid ar Fraich Yr Elen, ar y Carneddau ac yn ei weld yn chwilio am gynefin i'w ddefaid ei hun. Ochr yn ochr â'r gwaith beunyddiol, mae Ioan yn dal i geisio creu amser ar gyfer ei ddringo. "Yn y pen" mae dringo i gyd yn ôl Ioan, ac mae'n profi hynny ar greigiau môr Rhoscolyn, Sir Fôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

13:45 Siarad o Brofiad - Jamie Roberts

Jamie Roberts, canolwr Racing Métro a Chymru sy'n 'Siarad o Brofiad' gyda Gwion Lewis yr wythnos hon. Byddant yn trafod byw ym Mharis, peryglon rygbi a sut mae cyfuno chwarae'r gêm yn broffesiynol ag ennill gradd mewn meddygaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:15 Byw yn y Byd

Mae Russell Jones yn dechrau mwynhau bywyd bob dydd yn Kenya a chyn ffarwelio â'r teulu yn ardal Mbeere, mae e a Branwen Niclas yn ymweld â fferm sy'n tyfu llysiau i'w hallforio. Yn Nairobi caiff Russell agoriad llygad wrth ymweld â gardd organig ynghanol slymiau Kibera ac mae'n cael cyfle i weld yr ieir mwyaf yn y byd ar saffari.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:45 Darn Bach o Hanes

Lleoliadau. Creiriau. Pobl. Dyma dair 'angor' y gyfres Darn Bach o Hanes, a thrwyddyn nhw, cawn olwg ar straeon difyr a dadlennol fydd yn taflu goleuni ar hanes cyfoethog ein gwlad. Yr wythnos hon, bydd Dewi Prysor yn olrhain hanes chwiban hebogwr sy'n dyddio i'r 17eg ganrif. Rhodri Llwyd Morgan fydd yn rhoi cynnig ar wneud inc allan o 'farblis derw', tyfiant tymhorol coed derw, a Lisa Gwilym fydd yn edrych ar hanes gardd cegin Sioraidd ger Penybont-ar-Ogwr. Bydd cyfle hefyd i wylwyr geisio dyfalu 'Be' Ydi O?', wrth i Dewi gyflwyno crair o storfeydd cloëdig Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:15 Lliwiau - Gwneud Lliw

Bydd yr artist Osi Rhys Osmond yn holi o ble daw'r chwant i ddarganfod liwiau newydd? Bydd yn olrhain stori ein hantur fawr â lliw - o'r lliwiau cynharaf oll i rai o liwiau mwyaf gwerthfawr a phrin hanes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:45 Yn ôl i Ystrad Fflur

Taith i Ystrad Fflur yng nghwmni Charles Arch a Lyn Ebenezer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:15 Gohebwyr: John Hardy- Cofio Rhyfel Corea

Chwe deg pum mlynedd ers dechrau Rhyfel Corea, y gohebydd John Hardy sy'n mynd ar daith arbennig i Dde Corea i godi'r caead ar ryfel sydd, i bob pwrpas, wedi cael ei anghofio. Bydd John yn darganfod mwy am brofiadau ei dad Dr Ken Hardy oedd yn brif feddyg ar long y Dunera yn cludo milwyr 'nôl a 'mlaen o Brydain. Bydd hefyd yn siarad â milwyr o Gymru a Chorea fu'n brwydro yn y rhyfel, yn ogystal â chlywed profiadau erchyll y carcharorion rhyfel. Er i'r rhyfel orffen mewn cadoediad ym 1953, mae John yn gweld bod y tensiynau rhwng De a Gogledd Corea mor fyw a phoenus ag erioed.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:15 Julian Lewis Jones yn Awstralia

Erbyn hyn mae Julian a Rhys wedi cyrraedd gwres tanboeth Darwin yng ngogledd Awstralia ac yn ymweld â pharc crocodeilod yn y ddinas. Maen nhw hefyd yn creu tipyn o argraff yn y wlad wrth iddynt achub walabi o'r môr a'i gario'n ôl i'r lan yn ddiogel. O fewn oriau, roedd y ddau'n ymddangos ar raglenni newyddion cenedlaethol y wlad!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:15 3 Lle - Hywel Gwynfryn

Hywel Gwynfryn sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd: Theatre Fach Llangefni, Castell Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae taith '3 Lle' Hywel Gwynfryn yn dechrau yn ei dref enedigol ar Ynys Môn, Llangefni. Tra'n fachgen ifanc roedd y darlledwr wrth ei fodd yn perfformio ar lwyfan Theatr Fach Llangefni, oedd â chysylltiadau teuluol agos. Yma magwyd hyder 'Y Dyn ei Hun' a datblygodd ei hoffter am eiriau. Ond nid atgofion melys yn unig sydd gan Hywel am ei fagwraeth. Yng nghanol y '60au roedd Castell Caerdydd yn gartref i Goleg Cerdd a Drama'r brifddinas. Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr yn y coleg, fe gwympodd Hywel mewn cariad â Chaerdydd, ac mae'r cariad yna yn para hyd heddiw. Dewis olaf Hywel yw'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yma yn llonyddwch yr ystafell ddarllen mae Hywel yn cael pleser mawr yn ymchwilio i bynciau o ddiddordeb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Ryan a Ronnie - Gwenlyn Parry

Clasur o bennod o'r archif yng nghwmni'r ddau gomedïwr Ryan Davies a Ronnie Williams. Y gwestai arbennig yn y rhaglen hon ydy Gwenlyn Parry.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Licyris Olsorts - O's Rhywun 'Na

Mae Percy yn ceisio siarad ag ewythr Annie Corc sydd wedi marw yn ddiweddar. Ond dyw pethau ddim yn mynd yn ôl y disgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Noson Lawen

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson hwyliog gydag artistiaid o Fro Ffestiniog, gyda Chôr Meibion y Brythoniaid, John Eifion Jones, Gai Toms, Gwibdaith Hen Frân, Seindorf Arian yr Oakley, Cynan Jones, Erin Dafis, Alaw Cynfal Parry ac ensemble lleisiol o Ysgol y Moelwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Dylan ar Daith - O Hirwaun i Iowa

Yr wythnos hon cawn ddilyn Dylan Iorwerth i Hirwaun, Efrog Newydd, Iowa a Scranton wrth iddo olrhain hanes menyw a oedd yn ddylanwadol iawn yn ei dydd ond sydd erbyn heddiw wedi mynd yn angof - Margaret Roberts. Ar ôl symud i Scranton, Pennsylvania ym 1881 gyda'i gwr William, gwnaeth ei marc ar y gymuned honno, ar Gymry America ac ar Gymru'r cyfnod drwy ei herthyglau di-flewyn ar dafod yn Y Drych.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Cyngerdd Yr Eisteddfod - Cyngerdd yr Eisteddfod: Requiem Faure

Fflur Wyn, Trystan Llyr Griffiths, Gwion Tomos a Cherddorfa Siambr Cymru, dan arweiniad Grant Llewellyn, sy'n perfformio Requiem gan Fauré gyda Chôr Eisteddfod Sir Gâr. Cynhaliwyd y gyngerdd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2014.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:50 Y Pymtheg Olaf

Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2015, cyfle arall i weld cyn chwaraewr rygbi Cymru Dafydd Jones yn olrhain hanes aelodau tîm rygbi Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r ymchwil yn dadguddio straeon diddorol ac mae hanes 'Y Pymtheg Olaf' yn datgelu tipyn i ni am brofiad cyffredinol y Cymry yn ystod y Rhyfel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:53 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video