Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Sara a Cwac - Serydda

Mae Sara a Cwac yn clywed y bydd yna seren wib yn dod heibio, ac wrth chwilio, maen nhw'n cyfarfod y Lleuad a'r Planedau Fenws a Mawrth.

 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Bob y Bildar - Adar y Nos

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Holi Hana - Miss Llyncu Mul

Nid yw Ffion yn hapus o gwbl pan fo'i rhieni yn symud ty. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth pan fo hi'n darganfod fod ganddi chwaer maeth newydd - Siân y Sgync - fydd hefyd yn rhannu ei hystafell wely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Bobi Jac - Mewn Parti

Mae Bobi Jac yn mwynhau parti ar antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Popi'r Gath - Dewin Doeth

Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - LauraGwersylla

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Laura yn gwersylla yn ei phabell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Plant y Byd - Gwyl y Sin Sing

Yn y rhaglen hon teithiwn i Bapwa Gini Newydd i gwrdd ag Evelyn sy'n bum mlwydd oed. Mae hi'n brysur yn paratoi ar gyfer gwyl liwgar y Sing Sing.

 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Nodi - Y Sioe Ffasiynau

Mae'r Doliau Papur yn brysur yn creu gwisgoedd prydferth ar gyfer sioe ffasiwn.

Content options
08:20 Bach a Mawr

Mae Bach eisiau'r pysgodyn o bwll Mawr yn anifail anwes - ond syniadau eraill sydd yn chwarae ar feddwl y pysgodyn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Straeon Ty Pen - Bugeiliad Bach y Blode

Heddiw Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes y bugail bach Amranth - sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan fo pili palas i'w cwrso. Yn anffodus, mae hyn yn arwain at y perygl o golli'r mwyar i gyd oddi ar y perthi. A fydd yn dod at ei goed yn ddigon buan i achub y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i'w harwain i ddyfroedd mwy diogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Galop Galop a Charlam

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. A glywsoch chi erioed am geffyl pren yn carlamu? Dyma un o hoff gemau Mari fach. Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Teulu Mawr - Mam yn ei Gwely

Mae hi'n draed moch yng nghartre'r Teulu Mawr gan fod Mrs Mawr yn ei gwely dan annwyd trwm. Does yna fawr o obaith iddi orffwys wrth i'r plant i gyd ymweld â'r stafell wely. Ond os oes yna un peth ddaw â'i llais yn ôl, bygythiad Mrs Twt i ddod draw i ofalu am y teulu ydy hwnnw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Hwyl Fawr Ffwffa

Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Garej Taid Ci

Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Ar ôl gwneud galwad ffôn mae Taid Mochyn ar ei ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Marcaroni - Sibrydion

Mae 'na lond Twr y Cloc o gamddealltwriaeth heddiw! Pan fydd rhywun yn rhoi neges i rywun arall i roi i rywun arall, dydy'r neges ddim bob amser yn gywir pan fydd hi'n cyrraedd. Wel, dyna ddoniol! Mae'n rhaid i Marcaroni gyfansoddi cân am ddryswch y sibrydion!

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Stiw - Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios!

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Gorsaf Hud - Gardd Hardd

Mae dychymyg pawb yn cael cyfle i flodeuo yn Gorsaf Hud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

Content options
10:40 Cwpwrdd Cadi - Triciau'r Traed

Mae'r merched yn helpu pan mae dawnswraig fflamenco yn brifo ei choes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Carlo'n Godro Carmel

Mae Carlo eisiau mynd â'i ffrindiau ar bicnic, ond does ganddo fo ddim menyn ar gyfer y brechdanau. Ydych chi yn gwybod o ble daw menyn?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Sara a Cwac - Tenis

Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy?

 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Bob y Bildar - Melin yn Malu

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Holi Hana - Da iawn Douglas

Mae Douglas druan yn cael ei fwlio gan Ernie. Mae ei ffrindiau yn dod i'r adwy ac yn ei gefnogi gan siarad yn uniongyrchol ag Ernie.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Bobi Jac - Yn Rowlio a Phowlio

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Popi'r Gath - Ogof y Rhosyn

Mae Popi'n mnd â'r criw i Ogof y Rhosyn - sy'n binc - ac maen nhw'n cyfarfod ffrindiau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusRygbi

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Ai Morus neu Robin fydd y gorau yn chwarae rygbi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Plant y Byd - Ethiopia a Gogledd Canada

Yn y rhaglen hon teithiwn i ddwy wlad gyferbyniol. Yn gynta', awn i fynyddoedd Ethiopia i gwrdd â merch fach chwech oed o'r enw Maza cyn teithio i oerni Ogledd Canada i gwrdd â merch fach arall chwech oed o'r enw Kirima. Dwy ferch, dwy ffordd o fyw.

 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Nodi - Nodi a'r Gwcw

Mae'r gwcw yn gweld cymaint o hwyl mae pawb yn ei chael, ac yn penderfynu mynd i chwilio am rywbeth hwyliog i'w wneud drosti ei hun.

Content options
12:20 Bach a Mawr

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Straeon Ty Pen - Pysgodyn Bach Pys Mawr

Pan ddaw pysgodyn mawr i fyw yn y pwll, mae'r pysgodyn bach yn hapus iawn. Ond buan y sylweddola nad yw'r pysgodyn mawr yn meddwl rhyw lawer ohono. Mari Lovgreen sydd yn dweud sut y bu i'r pysgodyn mawr ddysgu gwers.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Octonots - Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn bwrw golwg ar waith mudiad Gisda sy'n cynorthwyo pobl ddigartref yng Nghwynedd. Hefyd, cawn glywed stori anarferol cadair Eisteddfod Genedlaethol 1914. Ac yn westai yn y stiwdio mae enillydd Llyfr y Flwyddyn, Ioan Kidd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Pethe - Twm Morys a'r Cadeiriau Coll

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol 2014, Twm Morys sy'n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau sydd wedi cael eu hennill yn yr Wyl dros y blynyddoedd. O dafarn i ysbyty, o gastell i neuadd ddinesig, aiff ar drywydd cadeiriau Dewi Emrys a nifer o feirdd eraill. Gallwch weld rhaglen ddogfen am Dewi Emrys nos Iau ar S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Alison Huw fydd yma gyda chyngor yn ein slot Bwyd a Diod a Laura Karadog fydd yn parhau gyda'i chyfres Yoga. Hefyd, byddwn yn adolygu dau lyfr newydd i blant yn y Clwb Llyfrau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Sara a Cwac - Y Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud.

 • Isdeitlau Saesneg
15:05 Bob y Bildar - Ty Mwd

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Holi Hana - Y famgu Ore'n y Byd

Problem Francis yw bod popeth wedi newid pan ddaeth Mamgu i aros gyda nhw. Roedd Francis wrth ei fodd pan ddywedodd ei fam bod Mamgu yn dod i aros ond pan sylweddolodd ei fod yn gorfod rhoi ei wely iddi a rhannu gyda'i fam doedd o ddim yn hapus iawn. Aeth pethau o ddrwg i waeth hyd yn oed ar ôl i Muzzy drio gael help iddo gan "Holi Hana". Ond ar ôl i Francis dreulio prynhawn yn y wlad gyda Mamgu a mwynhau dysgu a darganfod yn ei chwmni mae'n drist iawn pan mae hi'n gorfod mynd yn ôl adref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Popi'r Gath - Y Gitar Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitâr yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Gitâr Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - GabrielCyfarchion

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw. Mam Gabriel sy'n gorfod dyfalu pa gyfarchion i'w defnyddio ar adegau arbennig o'r flwyddyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Bach a Mawr, Octonots, Straeon Ty Pen, Angelo am Byth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Tren Cyflym y Coblynnod

Mae'r coblynnod yn dwyn trên Gwlad y Teganau ac yn gwrthod stopio i adael y teithwyr ymlaen.

Content options
16:15 Bach a Mawr

Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn sleifio i dir peryglus y Morfeirch - wedi'u gwisgo fel morfarch!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Straeon Ty Pen - Dan y Siarc

Mae Dan y Siarc yn wahanol i'r siarcod eraill, gan nad oes ganddo ddannedd eto. Tudur Owen sydd yn adrodd sut y bu i Dan oresgyn y bwlis oherwydd bod ganddo ddawn unigryw sydd yn achub y dydd pan fo dyfarnwr y gêm fawr yn methu bod yn bresennol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Angelo am byth - Y Pla

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Hendre Hurt - Ser y Syrcas

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options
17:10 Y Sgwad

Cystadleuaeth chwaraeon sy'n dod ag athletwyr gorau Cymru at ei gilydd. Yr wythnos yma mae'r cystadleuwyr yn dechrau ar y frwydr i gadw eu lle yn Y Sgwad wrth iddynt wynebu sialensiau heriol ar dwyni tywod Merthyr Mawr.

Content options
17:30 Llew ap Blew - Mrs Llew

Mae'n ddiwrnod Santes Anwes - nawdd sant cariad yr anifeiliaid. Mae calon Delme yn curo a dyw Catrin ddim yn hapus. Ymunwch â Llew ap Blew, Catrin, Delme a Ceri wrth i'r anifeiliaid reoli'r sw.

17:40 Madron

Mae'n rhaid i ddau berson ifanc achub y byd pan mae firws ofnawdy yn cael ei ryddhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:50 Gwboi a Twm Twm - Dawns y Ddoler

Mae Gwboi a Twm Twm y gallan nhw ennill miliwn o ddoleri am ysgrifennu cân am Siop y Pop, ond mae Leni'n ceisio'n galed i'w rhwystro nhw.

18:05 Kung Fu Panda - Dydd yr Her

Mae Po yn cael cryn syndod wrth i Shiffw nodi mai heddiw ydy "Dydd Herio'r Ddraig Ryfelwr". Os bydd unrhyw un yn llwyddo i orchfygu Po mewn brwydr cyn iddi nosi, bydd e neu hi yn dod yn Ddraig Ryfelwr. Wedi dygymod â sawl her, rhaid i Po wynebu Hundun.

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Daw'n amlwg pam bod Hywel mewn poen pan mae Gaynor yn mynnu ei fod yn mynd i'r ysbyty. Mae Eifion yn gwneud penderfyniad mawr am ei ddyfodol ym Mhenrhewl

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Cawn glywed am lyfr gan Y Lolfa i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf - 'Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf' gan Gwyn Jenkins. Hefyd, darllediad byw o Bafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i Fudiad Ffermwyr Ifanc Sir Gâr baratoi i berfformio ar lwyfan y Genedlaethol am y tro cyntaf. Byddwn hefyd yn clywed am ddrama newydd cwmni Theatr Bara Caws 'Garw'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Meerkat

Yn yr ail o ddwy raglen, dilynwn hynt a helynt un teulu Meerkat a gwelwn fel mae gwaith tîm mor bwysig i gadw'n fyw.

Content options

20:00 Pobol y Cwm

Mae Dani yn dod o hyd i basbort Gwern yn nhy Gwyneth sy'n ei hargyhoeddi bod Gwyneth yn bwriadu ei gipio. Mae Angela yn ymgyfarwyddo â'r sefyllfa newydd gydag Eifion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Pobol y Cwm

Mae Jim yn nerfus cyn mynd ar y radio i gynnig cyngor coginio. Mae Gwyneth yn cyfaddef wrth Siôn am ei bwriad i gipio Gwern.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jim - Y Gwleidydd Coll

Rhaglen o'r flwyddyn 2000 am y diweddar Jim Griifths, Aelod Seneddol Llanelli (1936- 1970), cyn Lywydd Undeb y Glowyr, Gweinidog Yswiriant Cenedlaethol a Dirprwy Arweinydd y Blaid Lafur yn y 1950au. Yn ôl rhai, ei gyfraniad mwyaf oedd fel Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru pan ddaeth yn bensaer datganoli. Wrth i ni edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma gyfle i fwrw golwg dros fywyd un o wleidyddion amlyca'r ardal.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Y Stiwdio Gefn

Yn ymuno â Lisa Gwilym yn rhaglen ola'r gyfres mae'r canwr gyfansoddwr poblogaidd Ywain Gwynedd a'i fand; Bob Delyn a'r Ebillion, Delyth Wyn a 'Clatshobant' a Brychan Llyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Salem

Mae'r rhaglen arbennig hon yn dathlu 40 mlynedd eleni ers i Endaf Emlyn ryddhau'r albwm thematig unigryw yn seiliedig ar ddarlun Curnow Vosper o gapel bach ger Harlech, sydd bellach yn eicon Gymraeg, 'Salem'. Trwy gyfres o sgyrsiau gydag arlunwyr, cerddorion, haneswyr a beirdd, yn ogystal ag Endaf ei hun, cawn yr hanes y tu ôl i greu'r caneuon, a hanes y darlun arbennig. Bydd cyfle hefyd, i glywed ambell ddehongliad cyfoes o'r caneuon gan artistiaid megis Al Lewis, Gareth Bonello, Siddi, Huw M ac eraill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video