Amserlenni

06:00 Clwb Cyw

Nodi, Cymylaubychain, Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Heulwen a Lleu, Pentre Bach, Bla Bla Blewog, Sam Tân, Cwpwrdd Cadi, Heini.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Nodi - Syrcas Nodi

Mae'r syrcas yn dod i Wlad y Teganau ac mae'r Sgitlod wrth eu boddau.

Content options
06:15 Cymylaubychain - Chwibanwr Ser

Pwy sy'n gyfrifol am y llanast sydd yn y nen a sut mae mynd ati i dacluso?

 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Peppa - Taith ar y Tren

Mae Musus Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau ar daith trên ac maen nhw'n marcio'r hyn maen nhw'n ei weld ar daflenni gweithgaredd.

 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Heulwen a Lleu - Cysgu

Ym mhennod heddiw, mae Lleu druan yn cael trafferth mynd i gysgu. Tybed a fydd gan rai o anifeilaid y byd syniadau a all ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Pentre Bach - Chwythu'i Blwc

Mae cyfrifiadur PAPUR NI wedi chwythu'i blwc ac nid oes dim ar ôl yn y banc i brynu cyfrifiadur newydd. Mae Jaci Soch yn poeni'n ofnadwy ac yn trefnu cyfarfod brys o'r pwyllgor i geisio penderfynu ar y ffordd orau ymlaen. Yna, mae Sali Mali'n cael syniad da - diwrnod o fabolgampau gyda phawb yn trefnu stondinau amrywiol. A fydd digon o arian wedi'i gasglu i achub PAPUR NI?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bla Bla Blewog - Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Mae'r goeden bompom fflwff ar fin fflwfio'r pompom fflwff ac mae'r Bla Bla Bleewog yn defnyddio'r pompom fflwff ar gyfer dawns arbennig. Mae Boris yn esgus nad oes ganddo unrhyw ddiddordeb mewn dawnsio, ond yn dawel fach mae e am roi cynnig arni. Mae'n benthyg pompom Bitw. Tybed beth fydd y canlyniad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Sam Tan - Yn y Niwl

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Cwpwrdd Cadi - Ffrindiau Gorau, Gorau

Mae Cadi a'u ffrindiau'n cwrdd â gorila sy'n igian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Heini - Cylch Meithrin

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â Chylch Meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

08:00 Stwnsh

Ymunwch â chriw Stwnsh am ddigon o hwyl a nifer o raglenni gwych: Gwboi a Twm Twm, Kung Fu Panda, Pengwiniaid Madagascar, Edi Wyn, Hafod Bedol, Ben 10.

Content options
08:00 Gwboi a Twm Twm - Trio Trwco

Mewn eiliad o wallgofrwydd mae Gwboi yn cyfnewid Twm Twm am un o deganau Yo. Mae Gwboi yn ei golli'n fawr ac mae eisiau ei gael yn ôl. Ond nid yw Yo yn mynd i adael i Twm Twm fynd heb ornest.

Content options
08:15 Kung Fu Panda - Arwr Ddoe

Pan mae Po'n darganfod bod ei arwr Kwan yn dod i Gwm Tangnefedd, mae'n derbyn gwahoddiad i fynd i'w gyfarfod yn y cnawd. Mae Kwan yn hen hwrdd gwan a musgrell ac mae Po yn tosturio drosto gan gytuno i gymryd rhan mewn gornest ffug. Ond bwriad Kwan o'r cychwyn oedd dial ar Po o ganlyniad i ddigwyddiad pan oedd Po yn banda ifanc iawn.

Content options
08:40 Pengwiniaid Madagascar - Ffrind Bach Dwynwen

Anturiaethau animeiddiedig criw o bengwiniaid.

Content options
09:00 Edi Wyn - Ystafell y Trysor

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

09:15 Hafod Bedol - Dweud y Gwir

Cyfres animeiddiedig yn dilyn hynt a helynt grwp o ffrindiau sy'n ymweld â fferm geffylau Hafod Bedol.

Content options
09:40 Ben 10 - Tyndra'r Atyniad

Mae tadcu Macs wedi bod yn trefnu'r diwrnod hwn ers misoedd. Trip i Gwreichle - parc thema'n llawn atyniadau diddorol a gemau difyr. Ond pam mae'r lle mor wag?

Content options

10:00 Natur Cymru - Y Tir Uchel

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Iolo Williams yn edrych ar fyd natur yr ucheldir. Mae'n dod o hyd i frain coesgoch yn nythu mewn cloddfa yn Eryri, cigfrain yn nythu ar y Mynydd Du ger Brynaman, hebogiaid tramor yn nythu yn Y Rhondda a geifr gwyllt yn ymladd yn ystod y tymor cymharu ar y Rhinogydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cerdded y Llinell - Verdun

Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn rhaglen ola'r gyfres byddant yn ymweld â Verdun, sy'n cael ei adnabod fel y 'lle tristaf yn Ffrainc'. Verdun oedd lleoliad un o frwydrau hiraf a mwyaf costus y Rhyfel Mawr, wrth i'r Ffrancod amddiffyn y dref am ddeg mis yn ystod 1916.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Malcolm Allen: Cyfle Arall

Rhaglen bwerus am y cyn bêl-droediwr rhyngwladol Malcolm Allen o Ddeiniolen wrth iddo siarad yn agored am y tro cyntaf am dreialon ei fywyd a'i yrfa liwgar. Mae Malcolm a'r teulu yn siarad yn ffraeth ac yn onest am y cyfnod tywyll hwnnw lle bu bron iddo golli popeth. Ar ôl brwydr hir, mae Malcolm wedi dod drwyddi ac wedi cychwyn ar bennod newydd yn ei fywyd. Ymysg y cyfranwyr mae Graham Taylor, Mick McCarthy, Kevin Keegan a Syr David Brailsford.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
12:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Darn Bach o Hanes - Yr Hen Ogledd

Yr wythnos yma, mae Dewi Prysor yn camu 'nôl i'r Oesoedd Tywyll i olrhain hanes 'Yr Hen Ogledd', ardal fyddai heddiw yn pontio de'r Alban a gogledd Lloegr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Corff Cymru - Golwg

Yn y bennod hon o Corff Cymru byddwn yn bwrw golwg ar ein golwg! Byddwn yn darganfod sut mae'r llygaid a'r ymennydd yn cyd-weithio wrth i ni ddefnyddio ein golwg ac yn ystyried technoleg newydd sy'n ein galluogi ni i weld drwy ddefnyddio ein clustiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 04 Wal Gwestai'r Byd

Mae Leah Hughes ac Aled Samuel yn ymweld â gwesty'r Grove yn Arberth, y G yn Galway, Iwerddon, a'r Gran Domine yn Bilbao, Sbaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Tyfu Pobl

Cyfres newydd o Tyfu Pobl, lle bydd Russell a Bethan ar eu beics unwaith eto yn chwilio am bobl sy'n fodlon rhoi cynnig ar dyfu llysiau am y tro cynta'. Yn y bennod gyntaf hon, cawn gyfarfod criw Gardd Canolfan Felin Fach ym Motwnnog, sy'n annog garddio fel therapi ar gyfer iechyd cyffredinol ac iechyd meddwl yn enwedig. Mae Ann newydd ymuno â'r grwp, ac yn awyddus i dyfu llysiau am y tro cynta'. Caiff Bethan a Russell hefyd drip i Borthmadog, i weld pwy sy'n garddio yn rhandiroedd 'Cae Pawb' - siawns y bydd na le yno i arddwr newydd? Ond fydd na unrhyw un ym Mhorthmadog awydd tyfu llysiau am y tro cynta'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Becws

Cyfres goginio newydd sbon yng ngwhmni Beca Lyne-Pirkis. Bydd Beca yn ei seithfed nef yn pobi bara blasus o bob math. Bydd yn paratoi hoff frechdan ei gwr ac yn rhoi help llaw i'w brawd sy'n cynnal barbeciw Americanaidd i'r teulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Lle Aeth Pawb? - Tim Peldroed Ysgol Pontygwaith

Dros 30 mlynedd yn ôl tynnwyd llun o dîm pêl-droed Ysgol Gynradd Gymraeg Pontygwaith ar safle'r ysgol Gymraeg gyntaf yn y Rhondda Fach. Ond lle aeth pawb ers hynny a beth yw hanes y Cwm ers tynnu'r llun hwnnw ym 1975?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Tocyn Penwythnos - Palma, Mallorca

Bydd Kirsty Greenow a'i mab Thomas o Bontypridd yn ymuno ag Aled ac Alex wrth iddynt ymweld â Palma, Mallorca.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:00 Tai Bach y Byd

Yn y gyfres hon mae Ifor ap Glyn yn crwydro sawl gwlad gan edrych ar hanes y ty bach ddoe a heddiw. Heddiw, bydd yn ymweld â thoiledau Rhufeinig yn Sbaen a thy bach 130 oed yn Nhy'r Arglwyddi yn Westminster.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 Cwpwrdd Dillad

Yr wythnos hon cawn weld tu fewn i gwpwrdd dillad y cyn delynores frenhinol Claire Jones, y cyflwynydd chwaraeon Sean Fletcher a'r cynllunydd gwisgoedd Judith Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

17:00 C'mon Midffild - Ty Fy Nhad

Wedi priodi, mae angen rhywle i fyw ar Sandra a George, ond nid yw Mr Picton yn rhoi croeso cynnes iawn iddynt yn ei gartref ef…

 • Isdeitlau Saesneg

17:45 Munud i Fynd

Cyfres newydd o'r sioe banel llawn sbort a sbri wrth i rai o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru geisio ateb cwestiynau'r dyfarnwr byd enwog, Nigel Owens. Mae'r bennod gyntaf yn ornest rhwng tad a merch wrth i Geraint Lovgreen a Mari Lovgreen ymuno â'r capteiniaid Eleri Siôn a Tudur Owen, a'r is-gapteiniaid Malcolm Allen a Dafydd Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:15 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Y Cosmos - Diwedd y Bydysawd

Sut a phryd bydd y bydysawd yn darfod? Ai cael ein gwasgu fewn i belen enfawr o dân neu ein rhewi i farwolaeth fydd ein tynged ni? Wedi 100 mlynedd o chwilio, mae gwyddonwyr yn gallu dweud sut a phryd bydd y diwedd yn dod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Llwyfan

Mae'r adloniant yn parhau wrth i lu o artistiaid a pherfformwyr adnabyddus gamu i'r 'Llwyfan' yn ail raglen y gyfres newydd. Yn ein diddanu yr wythnos hon mae'r artist hynod boblogaidd Huw Chiswell, lleisiau swynol Côrdydd, y berfformwraig amryddawn Lowri Walton a sêr Britain's Got Talent - Nu Sxool. Cyflwynydd y gyfres yw'r canwr (a'r cymeriad!) Aled Hall a fydd yn cael cyfle i ddod i adnabod yr artistiaid i gyd yn yr ardal 'Cefn Llwyfan'. Hefyd yn rhan o'r hwyl mae'r 'Llwyfan Bach' sydd wedi bod yn teithio'r wlad gan gynnig cyfle i dalentau lleol a sêr y stryd fawr arddangos eu doniau. Heno, mae'r Llwyfan Bach wedi cyrraedd Caernarfon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn 70 oed

Uchafbwyntiau sioe llawn bwrlwm, hwyl a dathlu a recordiwyd ym mhafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Gâr eleni. Mae Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn 70 oed eleni. Ymunwch ag aelodau'r mudiad wrth iddynt ddathlu'r ffordd mae'r mudiad yn helpu gwarchod, cynnal a throsglwyddo ein hetifeddiaeth i'r genhedlaeth nesaf. Nid hanes y mudiad yw hwn, ond dathlu talent orau'r sir. Yng nghwmni band proffesiynol a chôr o dros 180 o leisiau, fe fydd y dathlu yn sicr o godi'ch calon. Mae hiwmor a hwyl yn bwysig wrth wynebu bob her, a heb os, mae'r Ffermwyr Ifanc yn arbenigwyr ar hynny!

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 TREIALON CWN DEFAID Y BYD 2014

Uchafbwyntiau Treialon Cwn Defaid y Byd o fferm Fearn ger Tain, yn ucheldiroedd yr Alban. Fe fydd 240 o fugeiliad a'u cwn yno o 25 o wledydd ar draws y byd. Bydd Meinir Howells ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno'r cyffro i gyd gyda Wyn Gruffydd, Meirion Owen a Meirion Jones yn sylwebu. Pwy tybed fydd y pencampwr a pha wlad fydd â'r tîm gorau? Rhan 1 o 2 - mwy nos yfory.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Gwlad Moc

Yn yr ail raglen o'r gyfres newydd hon, fe fydd Moc Morgan yn ymuno â Gwenno Puw, enillydd Fferm Ffactor 2013, ar ei fferm deuluol yn Sir Fôn ac yn ei holi am ei llwyddiant ar y rhaglen. Caiff Moc cyfle hefyd i ymweld â dau hen ffrind: Eifion Evans, fferm Pengelli Fach, Castell Newydd Emlyn sy'n cadw buches odro; a hefyd Martha Morgan sy'n magu cwn defaid ac yn gystadleuydd brwd o fewn y byd treialu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Taith Fawr y Dyn Bach - Tina Evans

Yn y bennod yma mae James Lusted yn teithio i Bontyberem a Chaerdydd i gwrdd â Tina Evans gafodd ei geni â Friedreich's Ataxia. Cawn glywed sut beth yw byw gyda chyflwr sydd yn ddirywiol ac yn byrhau eich bywyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video