Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Picnic yn y Ty

Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Heini - Y Gampfa Fawr

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â'r gampfa.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Lindys

Wrth edrych drwy dwll bach mewn deilen mae'n bosib darganfod pwy wnaeth y twll! Mae Wibli wedi cael ffrind newydd - lindys sy'n crwydro i bobman ac yn bwyta popeth mae'n ei weld. Mae hi wedi gwneud cymaint o dyllau! Pan mae'r lindys yn mynd ar goll mae Wibli yn chwilio amdani wrth edrych yn y tyllau i gyd ond does dim golwg ohoni...rhai dyddiau'n ddiweddarach mae Wibli yn tybio os yw'r pili pala yn gwybod lle'r aeth hi.

 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Llew

Mae Mwnci'n credu ei fod yn gallu rhuo'n dda ond mae'r pryfyn yn anghytuno. Ar ôl clywed ei ffrind Llew yn rhuo mae Mwnci'n gwybod bod lot o waith caled da fe i'w wneud. Mae Llew yn fodlon chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Mae Brenin y Jwngl yn dangos i Mwnci a ni beth mae'n gallu gwneud ac mae'r rhuo yn bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Y Dywysoges Fach - Dwi isio gwneud

Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu cynnal sioe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelleCymru a Tseina

Mae'n wythnos gwledydd ar Ti Fi a Cyw ac mae Isabel yn dysgu ffeithiau a geiriau o Tsieina i'w mam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cwm Teg - Ceir

Rhaglen feithrin animeiddiedig gerddorol, sydd yn edrych ar y thema o gyd-chwarae a'r defnydd o danwydd y tu mewn i'n ceir a'n cyrff. Mae Gwen, Jac, Mali a Sanjay yn chwarae gyda'i ceir bach mewn taith gerddorol yn yr ysgol feithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Nodi - Pwtyn yn Dod i Chwarae

Pan ddaw Pwtyn i ymweld â Nodi, mae'n llawn cynnwrf, ac yn achosi hafoc yng Ngwlad y Teganau!

Content options
08:20 Pentre Bach - Cnoc! Cnoc! Pwy sy' 'na?

Mae Jac Do wrth ei fodd yn ei dy pen coeden newydd, ac mae'n dewis cael cwsg bach yno ganol dydd. Ond mae Nicw Nacw a Tomos Caradog yn chwarae pêl-droed o dan y goeden, ac mae Jac Do'n gwylltio. Yn y diwedd, mae'r bêl a het Jac y Jwc yn mynd yn sownd yn y goeden. Sut mae eu cael nhw 'nôl heb ddeffro Jac Do unwaith eto?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Guto Gwningen - Hanes y Barcutiaid Coll

Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn rhoi'r gorau i ffraeo er mwyn achub eu ffrind?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Llan-ar-goll-en - Smonach y Siocled

Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddirgelwch tra gwahanol i'w datrys heddiw - mae pethau o gwmpas y pentref yn troi'n siocled! Dyma'r dirgelwch mwya' 'blasus smashus' a 'hyfryd shmyfryd' ers tro i'r ddau dditectif!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Pelen Hud - Dyn Gwyrdd yn Chwarae

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

09:05 Tomos a'i Ffrindiau - Amser Stori

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Teulu Mawr - Gardd Dwt

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Cymylaubychain - Ble mae Ffwffa

Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Gweithio a Chwarae

Pan mae Peppa a Siwsi yn dysgu bod yn rhaid i oedolion weithio drwy'r dydd, maen nhw'n chwarae gweithio mewn siop. Maen nhw'n darganfod yn sydyn iawn ei fod yn waith blinedig!

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Marcaroni - Pawb at y Peth Bo

Mae Marcaroni'n gwarchod parot heddiw - a dydy o ddim yn deall pam nad ydy'r parot yn hapus. Diolch bod Oli Odl yn dod gyda'i stori am Y Brenin a'r Pysgodyn i roi goleuni ar bethau. Ond yn fwy na hynny, mae'r stori'n troi yn gân wrth gwrs! Hwre!

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Stiw - Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd â streipiau du a melyn.

 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y chwythodd Mam swigod swnllyd o'r tiwba tew

Mae Mam wrthi'n chwarae'r tiwba ond mae'r swn yn gyrru Boris yn wallgo'! Mae'n ceisio gwahanol ffyrdd i roi taw arni - o lanw'r tiwba â swigod i stwffio pâr o drons Nain i mewn i'r tiwba! Beth wnaiff Boris nesaf?

 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bach a Mawr

Mae Mawr yn bryderus pan fo Bach yn dweud wrtho fod ei anifail anwes newydd, Cnoi, wedi dianc!

 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Tili a'i ffrindiau - Deilen Lwcus Arthur

Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Mae'n rhaid chwilio am ddeilen lwcus sydd yn gwneud i Arthur deimlo yn ddewr - ond mae hi ar goll!

 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Heulwen a Lleu - Smotiau

Mae Lleu wrthi'n brysur yn cyfri'r smotiau ar ei wyneb, ond yn cael trafferth gwneud. Tybed all Heulwen ac anifeilaidd y byd ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Glanhau

Mae Twm yn gorfod glanhau ond mae'n anodd canolbwyntio ar lanhau pan mae 'na gymaint o bethau diddorol o gwmpas y ty i chwarae â nhw

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Heini - Amser Chwarae

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Y Bel

Mae gan Wibli bêl fach goch sbonciog iawn iawn sy'n gyflym tu hwnt ac wrth sboncio o gwmpas y lle i gyd mae'n creu pob math o helbulon. Mae Wibli yn gorfod rhedeg ar ei hôl ac wrth iddi sboncio'n uchel i'r awyr mae'n glanio'n dwt ar gasgliad o offerynau a gyda help nifer fawr o beli eraill mae'n creu cerddoriaeth fendigedig o fywiog!

 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Pengwyn

Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Mae'r Pengwyn yn fodlon chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Ymunwch â Pengwyn am hwyl a sbri yn yr iâ.

 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dawnsio

Dyw'r Dywysoges Fach ddim eisiau mynd i'r dosbarth dawns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - FfionChwarae Siop

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cwm Teg - Pori Mae'r Asyn

Mae Gwen a Gareth yn cyfarfod hen ffrind i Mam yn y cae wrth ymyl ty mamgu. Hen asyn yw hi, a bu Mam yn ei marchogaeth pan oedd yn ferch fach.

 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Nodi - Morus a'r Doliau

Mae Beti Bwt a'r Doliau Bapur yn creu merlogampau bychan i Morus.

Content options
12:20 Pentre Bach - Gwneud ei Nyth

Heddiw, mae Jac Do'n mynd ati i adeiladu nyth glyd i'w hun and mae'n llwyddo i lenwi cartref Sali Mail â mwg yn y broses!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Llan-ar-goll-en - Y Darlun Coll

Mae Arwel Achub wedi cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer. Cyn iddo ei gwblhau, mae'r darlun yn diflannu. Mae Prys yn amau nifer o'r pentrefwyr ond pa un ohonynt gipiodd y darlun, a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Elin Fflur yn darlledu'n fyw o Wyl Bwyd Môr Menai, ym Mhorthaethwy; cawn sgwrs a chân gyda Tom ap Dan a bydd Malcolm Allen yn trafod ei raglen ddogfen fydd yn codi'r llen ar gyfnodau tywyll yn ei fywyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Gareth Davies sy'n coginio Pasta Linguine Cranc, Lemwn a Garlleg. Cris Dafis sy'n pori trwy bapurau'r penwythnos a Marion Fenner fydd yma gyda'i chyngor harddwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Sara a Cwac - Y Ras Falwns

Heddiw mae Sara a Cwac yn ymuno â Siani Scarffiau mewn ras falwns go arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
15:05 Bob y Bildar - Marchogion a Melinau

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Holi Hana - Gorila Drwm ei Chlyw

Mae Greta'r Gorila yn meddwl bod pawb yn ei hanwybyddu tra bod pawb arall yn meddwl nad oes ganddi fawr o ddiddordeb yn neb na dim. Ynghanol y swn a'r helbul yn y swyddfa, mae Hana yn sylweddoli nad yw Greta yn clywed popeth yn iawn. Mae'r doctor yn darganfod ei bod yn drwm ei chlyw a'i bod angen gromed yn ei chlust.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Bobi Jac - Ben i Waered

Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gêm wyneb ei waered.

 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Popi'r Gath - Lleucs y Postmon

Mae Lleucs yn gwneud gwaith postmon am un diwrnod ac mae'n gwneud ei gwaith yn gydwybodol iawn, ond mae un llythyr heb gyrraedd ei gartref! Rhaid i'r criw fynd ar antur i chwilio am berchennog y llythyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - GabrielGarej

Rydym ni'n mentro i'r garej yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw, ac mae Gabriel yn dangos y gwahanol offer sydd yno i'w fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Dwylo'r Enfys, Octonots, Bernard, Edi Wyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Y Sgitlod a'r Bwmerang

Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang.

Content options
16:10 Dwylo'r Enfys - Daniel

Yn y Gogledd mae Daniel yn byw - ac mae ganddo westy cathod lle mae cathod yn dod ar eu gwyliau! Am le da i chwarae chwilio! Ond hoff anifail Daniel ydy ceffyl - os wnaiff o chwarae chwilio, a ddaw o hyd i geffyl yn rhywle tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Bernard - Rhedeg

Mae Bernard yn ymweld â'r Stadiwm Olympaidd er mwyn hyfforddi ar gyfer ras redeg.

Content options
16:45 Edi Wyn - Hirfarf

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Hendre Hurt - Seren y Sgwar

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options
17:15 Sinema'r Byd - Jirka a'r Llygod Bach Gwyn

Mae rhieni Jirka eisiau creu argraff dda ar athro'r coleg wrth i'r teulu ymweld â'r ysgol am y tro cyntaf. Dyw Jirka ei mab ddim yn mwynhau'r ymweliad tan iddo gyfarfod y llygod bach gwyn. Beth fydd yn digwydd i Arthur y gath fawr flewog ac a fydd yr athro wedi ei blesio? Cawn weld yn y ffilm yma o Groatia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Crwbanod Ninja - Ei Enw yw Iestyn Stockman

Ar ôl sleifio allan yn erbyn dymuniad Sgyryn mae'r Crwbanod yn brwydro yn erbyn Iestyn Stockman, dyfeisiwr gwallgof mewn siwt fecanyddol.

17:55 Angelo am byth - Chwysu Chwartia

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Pat a Stan - Gwarchod

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

18:15 LOL - Profiad Gwaith Tudur

Cyfres gomedi wallgof yn dilyn hynt a helynt cyflwynwyr Stwnsh. Mae gwyliau gwersylla yng nghefn gwlad Cymru yn dod â phrofiad newydd sbon i Tudur! Ifan Jones Evans sydd wrth law i helpu gyda'r cneifio, y corlannu a'r carthu, wrth i fywyd ar y fferm gydio yn Tudur!

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Ni all Iolo ddioddef byw gyda'i OCD mwyach, ond a fydd o'n derbyn bod angen help proffesiynol arno? Mae sefyllfa ariannol Y Deri mor wael, mae Ed yn ymbil ar Gemma i weithio iddo am ddim.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Yn gwmni i ni heddiw mae Côr y Cwm am sgwrs ac i berfformio. Cawn sgwrs gyda'r actor Dafydd Emyr ar set "Da Vinci's Demos". Gydag Arlywydd Unol Daleithiau'r America, Barack Obama ar fin cyrraedd Cymru ar gyfer Cynhadledd NATO, mae Rhodri Gomer yn cofio ymweliad yr Arlywydd Jimmy Carter i Gymru 30 mlynedd yn ôl. A byddwn yn ymweld ag Amgueddfa Syr Henry Jones yn Llangernyw er mwyn cael golwg ar arddangosfa sy'n cofio am Ysgol Breswyl i Ferched Plas Hafodunos. Hefyd, byddwn yn croesawu gohebydd newydd i dîm Heno ac mae cystadleuaeth i chi ennill un ai teledu neu iPad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Ffion yn teimlo bod Gaynor yn ei beio hi am ganlyniadau gwael diweddar yr ysgol. Mae Gemma yn bachu dyn o'r enw Bryn ac yn dod ag o yn ôl gyda hi i Fflat y Deri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Gwlad Moc

Cyfres o dair rhaglen sy'n dathlu gwasanaeth unigryw Moc Morgan i gefn gwlad a'r byd darlledu yng Nghymru. Yn cyfuno eitemau archif gyda theithiau newydd yng nghwmni rhai o'i gyfeillion, bydd Moc yn ail ymweld â rhai o'r straeon a'r bobl wnaeth argraff fawr arno. Yn y rhaglen gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar ei gariad cyntaf, sef pysgota ac yn cadw cwmni i Moc bydd y pysgotwr Rhys Llywelyn wrth iddyn nhw roi eu gwialenni yn nyfroedd Llyn Clywedog, Powys, un o hoff lefydd Moc i bysgota. Bydd y ddau hefyd yn mwynhau cwmni John Elfed Jones ac Aled Evans ar yr Afon Tywi i ddal Sewin gyda'r nos. Ac yn Nhrawsfynydd, byddan nhw'n dilyn cyffro Cystadleuaeth Ryngwladol Pysgota Plu Merched gan gofio cyfraniad Moc wrth sefydlu'r gystadleuaeth 25 mlynedd yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dal i Droi - Y Tractor Ferguson Te20

Cyfres o 1999 sy'n bwrw golwg ar rai o ddyfeisiadau byd trafnidiaeth yn yr 20fed Ganrif. Yn y rhaglen yma, Dewi Rhys Williams sy'n cyflwyno hanes y Ferguson TE20, y tractor a fu'n gyfrifol am chwyldroi bywyd y ffarmwr yn ystod yr 20fed Ganrif.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Merêd

Portread tyner o'r hanesydd canu gwerin, yr athronydd a'r cynhyrchydd adloniant o Danygrisiau, y Dr Meredydd Evans yn ystod y flwyddyn mae'n dathlu ei ben-blwydd yn 95 oed. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig yn ei gartref diarffordd yng Nghwm Ystwyth ynghyd â chyfweliadau gyda chyfeillion, edmygwyr ac aelodau o'i deulu, dyma ddarlun o ddyn sydd wedi ymgyrchu'n ddiflino dros hawliau i Gymru a'r Gymraeg dros y blynyddoedd ac sydd hefyd wedi cyfrannu'n uniongyrchol tuag at ddiwylliant y wlad. Ag yntau wedi penderfynu'n ddiweddar i ymddeol o lygad y cyhoedd, dyma lwyfan olaf Merêd, lle mae'n edrych yn ôl dros ei fywyd ac yn gwyntyllu ei farn ynglyn â sawl pwnc sy'n agos at ei galon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Athletau Ewrop yr IPC Abertawe

Rhaglen o uchafbwyntiau Pencampwriaethau Athletau Ewrop 2014 yr IPC, a gynhaliwyd yn Abertawe ar 18-23 Awst. Yng nghwmni Owain Gwynedd a Steffan Hughes cawn gipolwg ar y cystadlu a'r trefnu wrth gael blas o gyffro'r digwyddiad. Dyma'r tro cyntaf i'r bencampwriaethau ddod i Brydain a bu llygaid Ewrop gyfan ar dir Prifysgol Abertawe am yr wythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video