Amserlenni

06:00 Cyw - Cyw

Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud, Cymylaubychain, Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Igam Ogam, Abadas, Halibalw, Cwpwrdd Cadi, Guto Gwningen, Bach a Mawr, Bla Bla Blewog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwersylla

Mae Mali yn mynd i wersylla gyda Ben a'i rieni ond maen nhw'n cael ymwelydd annisgwyl sy'n mynd ar eu nerfau braidd.

 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Cymylaubychain - Haul yn dal annwyd

Mae Haul druan yn teimlo'n sâl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Peppa - Yr Enfys

Cyfres gartwn am fochyn o'r enw Peppa a'i theulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Tomos a'i Ffrindiau - Charli ac Edi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Igam Ogam - Gwranda Arna'i!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb wrando arni hi'n chwarae cerddoriaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Abadas - Berfa

Mae'r Abadas yn edrych ymlaen at chwarae gêm y geiriau. 'Berfa' yw'r gair newydd heddiw. Pa un o'r anturiaethwyr ifanc fydd yn mynd i chwilio amdano?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Cwpwrdd Cadi - Ysbytu Betsi

Mae Cadi a'i ffrindiau'n darganfod bod bod yn wahanol yn gallu bod yn hwyl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Bach a Mawr

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach!

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod yr aeth Nain i'r pot yn lan

Mae Nain wedi gwneud potiau. Llawer o botiau. Penderfyna Boris y byddai hoff bot Nain yn gwneud cuddfan berffaith ar gyfer ei losin fflwfflop ffrwythog. Ond wedi addurno a dosbarthu'r potiau, mae Boris yn waglaw - dim pot a dim losin!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Ymunwch â Ger a Tuds am ddwy awr o hwyl yn Stwnsh Sadwrn. Gyda gemau newydd sbon a chyfle i ennill bob math o wobrau yn cynnwys Smart Watch yn Y Wobr Fawr; sgetsys gwirion a chystadlaethau ffyrnig, mae bore dydd Sadwrn yn well nag erioed. Y rhaglenni ydy Pat a Stan, Gogs, SpynjBob Pantsgwâr and Ysbyty Hospital.

Content options
08:20 Pat a Stan - Ffrind Newydd Pat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

08:40 Gogs - Pydew

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig - yn cael eu dangos fel rhan o dymor pobl ifanc S4C - Tro Ni. Bydd cyfle i weld pedair pennod o'r gyfres animeiddiedig heno, un ar ôl y llall.

Content options
09:15 SpynjBob Pantsgwar - Cogydd Cynta'r Crancdy

Mae'n ddiwrnod cyffredin arall yn y Crancdy pan mae limosin mawr aur yn glanio wrth y drws. Mae Jim, cogydd cyntaf caffi Mr Cranci, wedi dod i ymweld ag ef ac mae'r ddau yn mwynhau hel atgofion.

09:30 Ysbyty Hospital

Mae Glenise yn well ar ôl ei salwch, ond mae hi'n poeni. Pwy fydd yn gallu edrych ar ôl Ysbyty Hospital os ydy hi'n sal eto? Mae hi'n galw ar ei hen ffrind Lord Sugar am gyngor, ond mae mwy i gynllun Glenise na mae pawb yn ei feddwl. Mae rhywun am fod yn brentis newydd iddi hi, ond am y rhesymau hollol anghywir.

Content options

10:00 Tag

Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau a selebs. Ymunwch â'r criw i ddathlu'r penwythnos mewn steil.

Content options

10:45 Sinema'r Byd - Dos amdani Dan!

Mae Dan yn byw yn yr Iseldiroedd. Mae'n nofiwr heb ei ail -ond dyw ei fam ddim eisiau iddo barhau i nofio - rhag ofn. Pam hynny? Cawn weld yn y ffilm yma sut mae bachgen bach yn wynebu her ac yn gwneud penderfyniad pwysig ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:05 Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Drama ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 'Y Chwyldro': Ym 1917, mae Misha Petrowski, 10 oed o Rwsia wedi colli ei holl deulu yn y rhyfel. Yr unig beth sy'n ei gadw i fynd ydy ei gred yng ngrym Tsar Rwsia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Llefydd Sanctaidd - Dwr

Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Heddiw, dwr yw'r thema, wrth i ni ymweld â ffynhonnau sy'n iachau, Loch Ness ac eglwys hynaf Prydain ar lan y môr yn Essex.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:00 Cefn Gwlad - Rhodri a Gaynor Davies

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Rhodri a Gaynor Davies a'r plant, ar Fferm Rosedew, ar gyrion Llanilltud Fawr, ym Mro Morgannwg. Maen nhw'n deulu prysur, sy'n amaethu ar raddfa eang ac maen nhw wedi arallgyfeiro i sawl maes gwahanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ffermio

cHeddiw, bydd Daloni yn gweld sut mae un teulu o Nebo, Llanrwst wedi arallgyfeirio gan gynnig llety gwahanol; bydd Alun yng nghanolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian yn gweld sut mae un clefyd wedi effeithio ar goed llarwydd y goedwig a bydd Meinir yn cael cyngor am y ffliw adar gan y milfeddyg Ifan Lloyd. A bydd cyfle olaf i glywed holl gwestiynau'r gystadleuaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Fferm Ffactor

Mae gofyn i'r cystadleuwyr gamu mewn i fyd cynnes a chlyd y gwlân ar gyfer eu tasg gyntaf yr wythnos hon. Ond wrth iddyn nhw ymgymryd â'r dasg yng Nghanolfan Bwrdd Marchnata Gwlân Y Drenewydd, a fyddan nhw'n teimlo'r un mor gyfforddus? Dewch yn ôl ar ôl Pobol y Cwm i glywed pwy fydd yn gadael y gyfres heno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

13:30 Fferm Ffactor

Ar ôl yr egwyl, bydd milfeddyg proffesiynol yn herio gwybodaeth y cystadleuwyr am iechyd a lles defaid a gwartheg. Pwy fydd yn teimlo gwres y diarddel a phwy fydd yn gorfod rhoi'r goriad i'r 4x4 Isuzu D-Max Yukon yn ôl i'r beirniaid?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v De Affrica

Rygbi byw o Stadiwm y Mileniwm wrth i Gymru herio De Affrica. Cic gyntaf, 2.30.

Content options

16:45 Straeon Tafarn - Prince of Wales, Cynffig

Heno bydd Dewi Pws yn ymweld â thafarn y Prince of Wales ym mhentref Cynffig, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r dafarn yn enwog am ei hysbrydion sydd wedi codi ofn ar nifer o dafarnwyr ar hyd y blynyddoedd. Ond yn ôl yr hanesydd lleol John Mason, roedd y dafarn wedi gorfod ail-leoli ar ôl i'r un wreiddiol gael ei cholli o dan tywod mewn storm dywod enfawr. O fewn hanner milltir ar draeth y Sger bydd Dewi Pws yn clywed chwedl y Ferch o'r Sger gan brifathrawes yr ysgol leol Rhiannon Dixon ac fe ddaw'r rhaglen i ben gyda chân am yr union chwedl honno gan Brychan Llyr yn canu'r gitâr a Bethan Nia ar y delyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:15 O'r Galon: Arwydd o Gariad

Bethan Jones a David Pool o Nefyn sy'n fyddar ers eu genedigaeth ac yn magu 3 o blant, sy'n rhannu eu profiadau o fywyd heb glyw. Fe'u gwelwn yn arwyddo eu haddunedau priodasol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:45 C'Mon Midffild - Wrth Gicio A Brathu

Cyfres ddrama gomedi yn dilyn helyntion tîm pêl-droed Bryncoch United. Mae busnes carioci George yn bygwth ei berthynas gyda'i deulu a'r tîm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:15 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Iolo yn Hedfan - Y Camau Cyntaf

Yn y gyfres hon mae Iolo Williams yn ymgeisio i wireddu ei freuddwyd o hedfan gydag adar ysglyfaethus yn yr Himalaya. Yn y rhaglen gyntaf mae'n dechrau ei daith ar lethrau canolbarth Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Am Ddrama - Tregaron

Mae Wynne Evans yn teithio i Dregaron i ddysgu aelodau'r clwb cerdded lleol i ganu. Mae e'n dod i adnabod yr aelodau yn well ac yn cael ei fwydo gan y criw yn y dafarn leol! Mae hefyd yn cael cyfle i gerdded yn y mynyddoedd a chael blas ar y golygfeydd godidog. Ond a fydd pawb yn barod ar gyfer y gyngerdd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Noson Lawen

Cyfres newydd. Emyr Gibson sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar o Ddolgellau yng nghwmni Bryn Fôn a'r band, Trio, Bethan Gwanas, Sion Goronwy, Band Sipsiwn Billy Thompson, triawd gwerin Arfon Gwilym, Sioned Webb a Mair Tomos Ifans, Côr Rhiannedd y Moelwyn a'r gantores leol Arwen Elysteg.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2014 - Uchafbwyntiau

Morgan Jones, Meinir Howells ac Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o un o brif ddigwyddiadau Cymru - Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, a gynhaliwyd yn diweddar ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Jonathan

Sioe sgwrsio hwyliog yng nghwmni Jonathan Davies, Sarra Elgan and Nigel Owens i gydfynd â gêm Cymru yn erbyn De Affrica. Y gwesteion heddiw ydy'r digrifwraig Beth Angell a'r model Dylan Garner.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v De Affrica

Rygbi byw o Stadiwm y Mileniwm wrth i Gymru herio De Affrica. Cic gyntaf, 2.30.

Content options
01:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video