Amserlenni

06:00 Cyw - Cyw

Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud, Cymylaubychain, Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Igam Ogam, Abadas, Halibalw, Cwpwrdd Cadi, Guto Gwningen, Bach a Mawr, Bla Bla Blewog.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
06:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Dydd y Mes

Mae'r hydref wedi cyrraedd ac mae'r Coblynnod a Magi Hud yn clirio'r dail. Mae'r gwiwerod yn ymddangos gyda llond y lle o fes.

  • Isdeitlau Saesneg
06:15 Cymylaubychain - Cwt arbennig i Nen Syn

Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
06:25 Peppa - Y Bel

Mae Peppa a Siwsi yn dechrau chwarae tenis ac mae George yn drist gan mai dim ond dwy raced sydd ganddyn nhw.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
06:30 Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
06:40 Igam Ogam - Dyna Ddoniol!

Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwyrnu yw e!

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
06:50 Abadas - Bwmerang

Ymunwn â'r Abadas wrth iddynt fwynhau amser 'aba-dw-bi-dî' yn rholio lawr bryn. Mae gan Ben gêm dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio?

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
07:10 Cwpwrdd Cadi - Gwrando'n Astud

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
07:25 Guto Gwningen - Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod â llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol, a'r gamp ydy mynd â hi yn ôl i'r ardd heb i Mrs Gwningen wybod a heb i'r gath ymosod arno!

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
07:35 Bach a Mawr

Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio!

  • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bla Bla Blewog - Diwrnod y gwallt gwirion

Dylai glud-gwallt-sgleiniog Boris Bw Hw werthu'n wych ar ddiwrnod Gwallt Gwirion Treblew. All Boris sydd wedi gwisgo fel Fflach Fflopfop, seren enwog sinemâu Treblew berswadio'r Bla Bla Blewog i'w brynu? Neu a fydd Bw-bach yn 'rhoi' y glud-gwallt-sgleiniog i gyd i ffwrdd?

Content options
  • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Ymunwch â Ger a Tuds am ddwy awr o hwyl yn Stwnsh Sadwrn. Gyda gemau newydd sbon a chyfle i ennill bob math o wobrau yn cynnwys Y Wobr Fawr, sgetsys gwirion a chystadlaethau ffyrnig, mae bore dydd Sadwrn yn well nag erioed! Hefyd, bydd cyfle i weld y rhaglenni SpynjBob Pantsgwâr, Gogs, Pat a Stan ac Ysbyty Hospital.

Content options
08:20 SpynjBob Pantsgwar - Gwm i Gyfaill

Mae'n ddiwrnod Ffrindiau Gorau felly mae SbynjBob a Padrig am roi anrhegion i'w gilydd. Tybed pwy gafodd yr anrheg orau?

08:40 Gogs - Dyfeisiau

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig - yn cael eu dangos fel rhan o dymor pobl ifanc S4C - Tro Ni

Content options
09:15 Pat a Stan - Gwylio'r Gofod

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

09:30 Ysbyty Hospital

Mae'r staff yn sâl yn yr ysbyty, ac mae'r person pwysicaf oll yn sownd yn y gwely. Tra bod Tudur yn mwynhau'r cyfrifoldeb newydd, mae Lois ac Anni'n mwynhau darlledu ar donfeddi Radio Therapi FM. Ond mae un ohonyn nhw'n difaru camu y tu ôl i'r ddesg, wrth i'r ysbyty gyfan glywed pob dim.

Content options

10:00 Tag

Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau a selebs. Ymunwch â'r criw i ddathlu'r penwythnos mewn steil.

Content options

10:45 Sinema'r Byd - Y Samurai Bach

Dyw Yuta ddim yn hoffi'r gwersi i fod yn Samurai. Mae'n cau ei lygaid bob tro. Be' ddigwyddith pan fydd ei ffrind Yasuyo yn ei helpu i wynebu ei ofidiau? Cawn weld yn y ffilm hon o Siapan.

  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

11:05 Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Mae stori'r Americanes Jessica Davenport, 12 oed, yn dechrau ym Mhorthladd Rotterdam wrth iddi geisio ffoi'r rhyfel yn Ewrop gyda'i rhieni.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

11:30 Cymru Hywel Williams - Y Corff

Yn rhaglen ola'r gyfres, mae'r hanesydd a'r colofnydd Hywel Williams yn troi ei sylw at stad y corff Cymreig. Pwy neu beth sy'n gyfrifol am gyflwr ein hiechyd heddiw a sut mae hyn yn adlewyrchu ar ein cyflwr cenedlaethol?

Content options
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
  • /
  • Arwyddo

12:00 Cefn Gwlad - Pennant, Gwytherin

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag ardal hyfryd Pennant, Gwytherin, ger Abergele i gyfarfod rhai o drigolion y cwm wrth iddynt ddadebru wedi eira mawr fis Mawrth a bwrw ymlaen gyda gorchwylion yr haf a'r hydref.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Sain ddisgrifio
  • /
  • /
  • Arwyddo

12:30 Ffermio

Fel rhan o dymor Dyma Fi, bydd Ffermio yn ymweld â rhai o bobl ifanc cefn gwlad Cymru. Bydd Meinir yn Sioe Aeaf Môn yn gweld sut hwyl mae Elliw Wyn Roberts yn cael yn y cystadlu a bydd Daloni yn cwrdd â Guto Roberts o Gonwy sydd wedi gwneud yn dda yng nghystadleuaeth bugail ifanc y byd.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Fferm Ffactor

Heddiw, bydd yn rhaid i'r ffermwyr ddangos eu sgiliau cneifio a'u sgiliau godro. Fydd ddim seibiant i'r criw, wrth iddyn nhw fynd ati i esbonio faint o fwyd mae buwch Fferm Ffactor angen ei fwyta bob dydd. Dewch yn ôl ar ôl Pobol y Cwm am fwy o gyffro.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

13:30 Fferm Ffactor

Ymunwch â ni ar ôl yr egwyl wrth i'r cystadleuwyr chwysu chwartiau yn Y Gadair. Pwy fydd yn rhagori y tro yma? A pha un o'r ffermwyr fydd yn gorfod gadael Fferm Ffactor am byth?

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

14:00 Fi Neu'r Ci

Rhaglen ddetio sy'n anelu at ddarganfod a ydy hi'n bosibl dewis partner yn ôl eu hanifail anwes?

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Sain ddisgrifio
  • /
  • /
  • Arwyddo

14:30 Cymry'r Cant

Rhaglen sy'n bwrw golwg yn ôl dros fywydau tair menyw sydd dros eu cant gan holi beth ydy'r gyfrinach y tu ôl i fywyd hir a hapus. Mae Maria Heward yn 104 oed ac yn dod o Landudno. Mae hi'n dal i fyw gartre' ar ei phen ei hun ac yn glanhau'r ty ac yn coginio'n ddyddiol, ac yn mynd am dro i'r dref bob dydd Sadwrn. Mae ei chyfaill, Lilian Owen yn 101 ac mae hi'n byw mewn cartref yn Llandudno. Mae hi'n gallu darllen heb sbectol, mae ei chlyw yn glir fel cloch a'i hathroniaeth ydy bod rhaid diolch am bob dydd. Mae'r awdures Mari Ellis yn 101 ac yn byw gyda'i mab Rolant yn eu cartref yn Aberystwyth.

  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

15:00 O'r Galon: Llais i Heti

Hanes Heti Williams, 5 oed, sydd wedi derbyn triniaeth arloesol i osod mewnblaniad ar ei hymenydd i'w galluogi i glywed am y tro cyntaf.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Sain ddisgrifio
  • /
  • /
  • Arwyddo

15:30 Straeon Tafarn - Drovers Arms, Ffarmers

I gyrion Llambed yr awn ar gyfer ail raglen y gyfres - i bentref Ffarmers a thafarn y Drovers. Sefydlwyd y dafarn fel cwmni cydweithredol gan y gymuned a chawn hanes y cwmni gan un o aelodau'r pwyllgor John Mathias. Byddwn hefyd yn mwynhau medli o alawon gan fois 'Ar Wasgar'.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Sain ddisgrifio
  • /
  • /
  • Arwyddo

16:00 Y Pymtheg Olaf

Mewn rhaglen arbennig, bydd cyn chwaraewr rygbi Cymru Dafydd Jones yn olrhain hanes aelodau tîm rygbi Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r ymchwil yn dadguddio straeon diddorol ac mae hanes 'Y Pymtheg Olaf' yn datgelu tipyn i ni am brofiad cyffredinol y Cymry yn ystod y Rhyfel.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
  • /
  • Arwyddo

17:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v Seland Newydd

Cymru yn erbyn Seland Newydd o Stadiwm y Mileniwm yng ngemau rhyngwladol yr hydref. Cic gyntaf, 5.30.

Content options

19:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg
19:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

20:00 Am Ddrama - Llanrwst

Mae'r cyflwynydd a'r canwr opera Wynne Evans yn ymuno â chwaraewyr Clwb Rygbi Nant Conwy ger Llanrwst er mwyn eu dysgu i ganu. Yn ystod ei gyfnod yn ymarfer gyda'r bois, mae Wynne yn bachu ar y cyfle i ddod i adnabod y cymeriadau cyfeillgar sy'n byw yn y gymuned. Mae hefyd yn rhoi cynnig ar chwarae rygbi!

Content options
  • Isdeitlau Saesneg

21:00 Gwyl Cerdd Dant 2014 - Uchafbwyntiau

Cyfle i weld uchafbwyntiau'r cystadlu o Wyl Cerdd Dant Rhosllanerchrugog eleni. Ymunwch â Nia Roberts wrth iddi edrych yn ôl ar yr wyl ddiwylliannol undydd unigryw yma.

Content options

22:00 Jonathan

Sioe sgwrsio hwyliog yng nghwmni Jonathan Davies, Sarra Elgan and Nigel Owens. Ymunwch â'r criw ar drothwy gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd yng nghwmni eu gwesteion Beca Lyne-Pirkis o'r gyfres Becws a'r reslwr Barri Griffiths.

Content options
  • Isdeitlau Saesneg

23:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v Seland Newydd

Cymru yn erbyn Seland Newydd o Stadiwm y Mileniwm yng ngemau rhyngwladol yr hydref. Cic gyntaf, 5.30.

Content options
01:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video