Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Mawr, Mwy, Mwyar

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bob y Bildar - Llwyth Golew o Olew

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Tatws Newydd - Y Cariad Mawr

Cariad ydy'r thema yn y bennod hon wrth i'r Tatws ganu cân reggae i ddathlu pa mor hyfryd a llawn cariad ydy bywyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Dawnsio

Yn y rhaglen hon mae pawb yn mwynhau dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:40 Popi'r Gath - Yr Wy

Darganfu Owi wy Deryn y Bwn. Caiff y fam yr wy yn ôl oherwydd dycnwch Popi a'i chriw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelleSiopa Gwyliau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Isabel a'i mam yn chwarae siopa am wyliau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sam Tan - Brenin y Mynydd

Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau ym Mhontypandy.

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Boj - Can i Mimsi

Mae hi'n ben-blwydd Mimsi ac mae Tada yn penderfynu adeiladu set o ddrymiau iddi. Mae Boj hefyd am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio cân arbennig iddi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych fydd yn datrys y broblem ac yn creu anrheg berffaith i Mimsi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Ty Mel - Gwenyn Tryw

Mae Mali yn swil ar ôl gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer y gyngerdd, ond mae Morgan yn ddryw iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Wmff - Cadair Wthio Lwlw

Mae gan Lwlw gadair wthio hyfryd, ac mae Wmff wrth ei fodd yn ei gwthio. Ond tybed pwy gaiff wthio'r troli yn yr archfarchnad, os ydy'r ddau eisoes yn brysur yn gwthio'r gadair wthio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Tili a'i ffrindiau - Tili a'r Sbloetsh

Mae gan hoff ffrog Tili sbloets mawr arni ac mae Tili yn drist iawn. Er gwaethaf ceisio cael gwared â'r sbloets efo dwr a sebon a chaneuon swnllyd does dim byd yn gweithio. Efallai y bydd syniad Fflur yn gwneud y tro!

 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Cled - Dirgelion

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Bocs Bwgi Bolgi

Rhaglen gerddoriaeth i blant ifanc gyda Bolgi a'r Bocs Bwgi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Peppa - Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bla Bla Blewog - Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Tybed a oes coblyn yn yr hen lamp mae Dad wedi'i ffeindio? Byddai Boris wrth ei fodd yn cael coblyn fyddai'n gallu gwneud popeth drosto ac felly mae'n meddwl am gynllun er mwyn cael ei afael arno. Mae'n llwyddo i dwyllo rhai o'r Bla Bla Blewog ond fydd e'n llwyddo i dwyllo Nain?

 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Y Dywysoges Fach - Dwi isio siglen

Mae gan y Dywysoges Fach siglen newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Yn yr Ardd - Cydweithio

Mae Wali mewn trafferth heddiw wrth iddo golli whilber Gwilym y garddwr ar waelod y pwll. Mae angen iddo ddod o hyd i'r whiber felly mae'n troi at ei ffrindiau da yn yr ardd am gymorth!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ôl Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

Content options
10:30 Y Clwb - Sali Mali a'r Disco

Dewch i ymuno â Gareth a Cyw yn y Cwtch Coeden. Heddiw maen nhw'n cael ymweliad gan Sali Mali sy'n poeni am fynd i ddisgo am y tro cyntaf. Felly gyda chymorth Einir, Rachael a Trystan mae Gareth a Cyw yn mynd ati i geisio ei helpu hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Cyw Deryn Carlo

Mae Carlo yn dychmygu fod ganddo gyw aderyn, ac mae'r cyw eisiau bwyd. Beth mae cywion yn ei fwyta, tybed?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Un, Dau, Lle Llawn Cnau

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Bob y Bildar - Y Tractor Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Tatws Newydd - Torri Gwallt

Heddiw mae'r Tatws yn canu cân yn arddull Motown mewn siop trin gwallt ac mae Tesni'n cael steil newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Disgo Jac a Wil

Mae hi'n benblwydd ar Jac a Wil - ond oes rhywun yn y Goeden Hud yn cofio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Popi'r Gath - Mynydd Sioni

Pan fo Sioni'n clywed bod modd enwi mynydd ar ôl unigolyn mae pawb yn hedfan yn y balwn mawr i chwilio am fynydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - MorusGolf

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Morus yn chwarae golff gyda Robin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Sam Tan - Dilys Drychinebus

Mae Dilys yn creu hafoc pan fo'n mynd i bysgota gyda Norman.

 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Boj - Tada'n Cadw'n Heini

Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod cyfan yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj gan ei fod mor anffit. Mae Rwpa'n benderfynol o gael Tada i gadw'n heini er gwaethaf cwynion Tada. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gyfuno cerddoriaeth a chadw'n heini i apelio at Tada.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Hafod Haul

Mae'r milfeddyg yn ymweld â'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond tybed ble mae Jaff ac a fydd e'n hapus i weld y milfeddyg fel pawb arall?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Ty Mel - Glywest ti?

Mae Morgan yn clywed rhywbeth yn y maes chwarae, ac yn dysgu ei bod hi'n bwysig clywed y stori i gyd cyn dod i benderfyniad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Heini - Campfa

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â'r Gampfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Cawn glywed am lyfr gan Y Lolfa i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf - 'Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf' gan Gwyn Jenkins. Hefyd, darllediad byw o Bafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i Fudiad Ffermwyr Ifanc Sir Gâr baratoi i berfformio ar lwyfan y Genedlaethol am y tro cyntaf. Byddwn hefyd yn clywed am ddrama newydd cwmni Theatr Bara Caws 'Garw'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Phil Davies, Tryal Bach

Mewn rhaglen o 2005 o ardal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, Sir Gâr, Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â'r cymeriad hynaws a'r adroddwr, Phil Davies, ar Fferm Tryal Bach. Mae Phil a'i fab, Emyr, yn ffermio gwartheg llaeth ac wrth edrych rownd y fferm bydd Dai a Phil yn trafod eu hatgofion o berfformio mewn eisteddfodau. Yn ogystal, bydd Phil yn adrodd ambell gerdd ac yn mynd â Dai i Gapel Hermon a'r hen ysgol gynradd y bu'n ei mynychu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw Rees yn ôl yn y stiwdio yn rhoi cyngor ffasiwn; bydd Dr Ann yn y syrjeri a bydd Dr D. Huw Owen yn siarad am lyfr newydd ar hanes Cymoedd y Gwendraeth a Llanelli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Ar Ben y Domen

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Bob y Bildar - Parti Bob

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Tatws Newydd - Gelli fod

Mewn cân ddisgo mae'r Tatws heddiw yn dychmygu gwneud gwahanol swyddi - o swyddog tân i ofodwr ac o seren ffilm i gogydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Cwsg Cwsg F'anwylyd Twts

Mae Twts yn cael trafferth cysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Popi'r Gath - Mynydd Iodlo

Mae Alma'n casglu blodau i'w sychu ac mae un blodyn prydferth ar ôl ganddi i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:50 Ti Fi a Cyw - MorusDathlu Penblwydd

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw, ac mae hi'n ben-blwydd ar Morus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Hafod Haul, Boj, Y Brodyr Adrenalini, Traed Moch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Boj - Boj Boing Sbonc

Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gael Mr Clipaclop lawr trwy ddefnyddio trampolîn cadw'n heini Mr Neidio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Y Brodyr Adrenalini - Llithren Marwolaeth

Cartwn gwallgof yng nghwmni'r Brodyr Adrenalini o Réndøosîa. Mae Xan, Adi ac Enk yn cyflawni campau peryglus ac yn mwynhau anturiaethau o bob math.

Content options
16:35 Traed Moch - Byd Mali

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dennis a Dannedd - Melltith Madame Gigi

Mae Dennis a'i ffrindiau'n treulio'r diwrnod yn y ffair - ond mae Walter a'i ffrindiau yno hefyd, ac yn llwyddo i chwarae tric go gas ar Dennis.

17:10 Jac Russell - Bluestone

Heddiw bydd Jac yn ymuno â theulu'r Cornish ar wyliau ym Mharc Hamdden Garreg Las, Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Angelo am byth - Aloha Angelo

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:40 SpynjBob Pantsgwar - Cenwch Gan Fel Padrig

Anturiaethau animeiddiedig SpynjBob a'i ffrindiau.

17:50 Henri Helynt - A'r Ci Coll

A stray dog befriends Henri - how will he get on?

 • Isdeitlau Saesneg
18:00 Edi Wyn - Yr Arfwisg

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:15 Stwnsh: P'nawn Da Bawb

Tiwdor a Dionna sy'n ein tywys drwy chwarter awr o sgetys yn eu ffordd "unigryw" nhw.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Dani yn dod o hyd i basbort Gwern yn nhy Gwyneth sy'n ei hargyhoeddi bod Gwyneth yn bwriadu ei gipio. Mae Angela yn ymgyfarwyddo â'r sefyllfa newydd gydag Eifion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd 'Heno' yn noson gyhoeddi nofel fywgraffyddol 'Fel yr Haul' gan Eigra Lewis Roberts ym Mlaenau Ffestiniog. Mae Eigra wedi treulio blynyddoedd yn pori ym mhapurau a gohebiaeth Morfydd Llwyn Owen. Yn ystod y noson bydd John Ogwen a Maureen Rhys yn darllen detholiad o'r nofel. Byddwn ni hefyd yn mwynhau blas o Sioe Amaethyddol Aberteifi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Dani wrth ei bodd ar ôl pasio'i chwrs coleg. Mae genod y Salon yn falch iawn ohoni ond nid mor falch â Dani pan mae hi'n cael cynnig swydd llawn amser gan Philip. Mae hyn yn achos dathlu ac mae'r genod yn cytuno i fynd i'r bar am ddiod ar ôl gwaith. Er bod Michelle yn hapus iawn dros Dani, nid yw hi mor hapus gyda'r ffordd yr aeth ei chyfweliad hi am swydd heddiw. Mae awyrgylch chwithig iawn yn Copa gan fod Vince yn bresennol pan mae Lowri yn cyrraedd, ac mae Alwyn ac Iris yn gorfod dioddef rhannu'r un bar ag Arthur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Caiff Colin faddeuant gan Mark. Dydy Garry ddim yn gallu deall pam bod Dani yn ymddwyn mor od gyda Gwyneth yn ystod ei hymweliad dan oruchwyliaeth gyda Gwern.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Pethe - Llanelli Jon Gower

Jon Gower sydd yn crwydro tref Llanelli i edrych ar ddiwylliant, diwydiant ac iaith yr ardal. Bydd Jon yn sgwrsio â nifer o drigolion yr ardal, yn ymweld â lleoliadau pwysig, ac yn paratoi ar gyfer perfformiad arbrofol a chyffrous am Lanelli, fydd yn cael ei gynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Dyma bortread difyr a gwahanol o ardal yr Eisteddfod eleni trwy lygaid un o'n hawduron cyfoes mwyaf poblogaidd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dyddiadur Ellis: Y Claf Cyntaf

Hogyn ifanc o Drawsfynydd oedd Ellis Williams a ymatebodd fel llawer iawn o'i gyfoedion i'r alwad i fynd i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ym mrwydr enwog Coed Mametz, dioddefodd anafiadau difrifol i'w wyneb. Treuliodd ddwy flynedd mewn ysbyty milwrol yn Ffrainc gan dderbyn llawdriniaethau arloesol lu mewn ymgais i ail-adeiladu ei wynepryd. Ym 1924, ysgrifennodd Ellis gofnod o'i brofiadau rhyfeddol, cofnod a fu o dan glawr tan nawr. Yn y rhaglen hon daw Huw Garmon â geiriau Ellis Williams yn fyw gan greu darlun gonest a theimladwy o fywyd milwr cyffredin o Gymro mewn rhyfel yn ei holl erchylltra.

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Dewi Emrys: Cythraul Yr Awen

Drama-ddogfen sy'n taflu goleuni newydd ar y rebel o Brifardd, Dewi Emrys, a gipiodd gadair y Brifwyl bedair gwaith gan achosi newid yn y rheolau. Drwy gyfuniad deinamig o ffaith a ffuglen, deunydd archif a chyfweliadau newydd, dyma dynnu'r llen ar gymeriad cymhleth a thymhestlog gan archwilio'r dyn sy'n llechu y tu ôl i'r myth.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Y Babell Len

Cyfle i fwynhau rhai o uchafbwyntiau sesiynau'r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013. Yn y rhaglen yma, bydd dwy ornest Ymryson y Beirdd: Tudur Dylan Jones sy'n gosod y tasgau i dimau Llyn ac Eifionydd, Meirion, y Disgyblion Ysbâs, Deheubarth, Maldwyn a Chaerfyrddin.

00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video