Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Amser Bath

Mae Twm wrth ei fodd yn cael bath ond er ei fod wedi paratoi yn ofalus iawn mae rhywbeth wedi mynd o'i le.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Marcaroni - Un Arall Fel Fi

Mae Marcaroni wrth ei fodd pan fo'n darganfod ffrind newydd. Mae o mor falch nes iddo wneud i Oli feddwl ei fod yn hoffi'r ffrind newydd yn fwy na hi! Ond yna - rydyn ni'n sylweddoli mai dim ond yn y drych mae'r ffrind yma'n bodoli. Waw! Mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi - mae 'na gân ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Heulwen a Lleu - Dawnsio

Ym mhennod heddiw, mae Heulwen yn dysgu Lleu i ddawnsio, a hynny heb lawer o lwc. Mae gan Lleu ddwy droed chwith! Tybed all rai o anifeiliaid y byd ddysgu symudiad neu ddau iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Y Dywysoges Fach - Ga'i gadw fo

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael penbwl fel anifail anwes, ond pan mae'n tyfu'n froga maeei deulu i gyd yn dod i chwilio amdano gan grawcian yn uchel!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusDillad

Oedolion sy'n dysgu gan y plant wrth chwarae gemau amrywiol. Heddiw Morus yw'r boss wrth osod sticeri ar ddillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sara a Cwac - Llun y Lleuad

Mae Sara a Cwac yn edrych ar luniau yn yr oriel ac yn cyfarfod Lleuad yno. Wedyn, maen nhw'n mynd ati i wneud llun arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Stiw - Stiw a'r Meddyg

Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Mae gan y ddau ofn, ond yn dysgu'n fuan nad oedd angen ofni'r meddyg clên o gwbl.

 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Dwylo'r Enfys - Mark

Heddiw, rydyn ni'n treulio'r diwrnod efo Mark a'i holl frodyr a chwiorydd sydd yn byw yn y Drenewydd. Mae hi'n oer, ac yn bwrw eira - ond dydy Mark ddim yn poeni dim achos mae o wrth ei fodd yn Chwarae Chwilio! Ond beth sydd i'w ganfod heddiw? Y cliw ydy bod Mark wrth ei fodd gyda phêl-droed!

 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Guto Gwningen - Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ôl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Llan-ar-goll-en - Het Radli

Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Pelen Hud - Y Mwydyn a'r Crwban

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

09:10 Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Coed Corn

Pan fo deilen ryfedd hardd yn syrthio i'r llawr, mae Popi a'i ffrindiau'n penderfynu mynd mewn 'balwn mawr mawr' i chwilio am Goedwig y Coed Corn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Hedfan Adre

Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ôl ceffylau'r Cymylaubychain. Tybed sut y bydd yn ymdopi gyda'r cyfrifoldeb?

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod â rhywbeth i'w werthu.

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Igam Ogam - Tic, dy dro di

Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Nodi - Nodi a'r Gwcw

Mae'r gwcw yn gweld cymaint o hwyl mae pawb yn ei chael, ac yn penderfynu mynd i chwilio am rywbeth hwyliog i'w wneud drosti ei hun.

Content options
10:10 Hafod Haul

Ar ôl treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Copïo

Mae Bobi Jac yn chwarae gêm copïo ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Cled - Parti

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Wibli Sochyn y Mochyn - Pwll Dwr

Mae Wibli'n dod o hyd i ffordd o chwarae yn y glaw hyd yn oed pan nad ydy hi'n glawio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Ble mae dillad Twm Tisian?

Mae Twm Tisian wedi bod yn golchi ei ddillad ac mae'n eu hongian nhw ar y lein ddillad i sychu. Ond mae'r gwynt cryf yn chwythu ei ddillad oddi ar y lein!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Heini - Gwyddoniaeth

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â Chanolfan Wyddoniaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Swn

Mae Wibli Sochyn y Mochyn wedi rhewi yn y fan a'r lle gan ei fod yn clywed swn rhyfedd. Nid yw wedi clywed y swn yma o'r blaen. Beth yw e tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Jiraff

Er mwyn gweld golygfeydd hardd y Safana mae Mwnci'n dringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r goeden, a'r unig ffrind gall gwrdd i fyny fan'na yw Jiráff. Mae Jiráff yn fodlon chwarae hoff gêm Mwnci, Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jiráff.

 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy mhabell

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gosod pabell ond bob tro mae hi'n darganfod man addas mae'n rhaid iddi symud ymlaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - IeuanStafell Ymolchi

Heddiw mae Ieuan yn rhoi sticeri ar bopeth yn yr ystafell ymolchi, ond a fydd ei fam yn gallu ynganu'r cyfan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cwm Teg - Yr Afon

Mae plant ysgol Cwm Teg wrth eu bodd yn mynd ar dripiau. Heddiw, maen nhw'n mynd am dro ar hyd yr afon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Nodi - Nodi'n Adeiladu

Mae Mr Eli yn chwalu ty Llygoden Cloc, eto!

Content options
12:15 Pentre Bach - Shoni Wynwns

Daw Shoni Wynwns i Bentre Bach, a'i feic o dan bwysau trwm y nionod o Lydaw. Mae pawb yn ei groesawu, yn enwedig Jini, ac mae Jac y Jwc yn teimlo braidd yn eiddigeddus...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:30 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Atgas

Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd, ond yn darganfod eu bod yn cael eu hamddiffyn gan y cymeriad mwyaf hunanol yn yr holl ddyffryn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Llan-ar-goll-en - Mwww!

Mae AbracaDebra'n cynnal gwersi hyd a lledrith i bentrefwyr Llan-ar-goll-en, ond cyn pen dim mae pethau'n mynd yn flêr a'r swynion yn mynd o'u le. Tybed pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Elin yn Henllan yn clywed am gynllun newydd i helpu gwenyn a chawn sgwrs yn y stiwdio gyda'r bêl-droedwraig Angharad James o Grymych.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Lisa Fearn fydd yn coginio parseli ffilo gyda llysiau. Branwen Cennard fydd yn pori trwy bapurau'r penwythnos. Marian Fenner fydd yma gyda'i chyngor harddwch, ac Alun Elidyr fydd yn gwmni i Dr Llinos wrth iddynt drafod Empty Nest Syndrome.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Twm Tisian - Golchi Car

Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Heini - Llyn

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â'r llyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
15:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Tyfu blodau

Heddiw mae Wibli yn garddio. Mae wedi penderfynu plannu hadau mewn pot. Ond mae'n cymryd amser hir iawn i unrhywbeth dyfu a thra bo Wibli yn aros i weld rhywbeth bob dydd, mae'n dyfalu bydd pob math o wahanol blanhigion yn tyfu, hyd yn oed coeden ffa enfawr fydd o'n gallu ei dringo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Crwban

Yn ara' bach mae Mwnci a'r plant yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Mae popeth yn araf ond yn sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isho Rhannu

Mae'n ddiwrnod hyfryd ac mae gan y Dywysoges Fach bwll nofio newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - LauraDodrefn

Plant sy'n rheoli'r gemau wrth ddysgu geiriau Cymraeg i oedolion yn y gyfres newydd hon. Heddiw mae Laura'n labeli'r dodrefn yn y lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Pentre Bach, Guto Gwningen, Bernard, Llan-ar-goll-en.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Gardd Tesi'n Tyfu

Mae tomatos Tesi yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu hyd nes eu bod yn llenwi ei thy!

Content options
16:10 Pentre Bach - Bwyta ei Het?

Fel arfer, mae Jac y Jwc wedi llenwi ei fol yng Nghaffi Sali Mali, ond yna caiff Jini a Jac wahoddiad i dy rhieni Jini am ginio mawr - a the mawr i ddilyn. Penderfyna Jac y Jwc guddio'r bwyd yn ei het, ond mae mam Jini'n gwthio mwy a mwy o gacennau arno o hyd. Beth yn y byd wnaiff e?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Guto Gwningen - Hanes y Ffrindiau Go Iawn

Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. Ond wedi i Benja a Lili gael eu dal yng ngardd Mr Puw mae'n sylweddoli eu bod nhw ei angen e fwy nag erioed o'r blaen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Bernard - Pel Fasged

Mae Bernard a Zack yn meddwi mai nhw ydy'r chwaraewyr pêl fasged gorau yn y ddinas.

16:45 Llan-ar-goll-en - Dirgelwch y Llythyr Coll

Mae Ceri'r ci-dectif yn swp sâl gydag annwyd ac felly ddim yn teimlo'n ddigon iach i helpu Prys gyda'i waith dditectif. All Prys datrys y dirgelwch heb ei help?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Ditectifs Hanes - Llanandras

Helynt llysoedd barn ac arwyr enwog hanes Cymru fydd yn diddori'r ditectifs yr wythnos hon. Bydd Ani, Tuds a Hefin yn dilyn olion Owain Glyndwr a'i frwydr dros annibyniaeth i Gymru, mewn rhaglen yn llawn hanesion cyffrous.

Content options
 • Sain ddisgrifio
17:25 Pyramid

Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Pwy fydd yn datrys posau'r Pyramid ac yn osgoi'r trapiau cyn i'r tywod gwympo i waelod yr awr-wydr? Gallwch chi chwarae gyda'r rhaglen hefyd drwy lawrlwytho'r app i'ch ffôn neu dabled.

Content options
17:50 Pengwiniaid Madagascar - Ffydd a Ffawd

Mae'r pengwiniaid yn gwneud tro da â hogan fach wrth ddychwelyd ei doli goll. Ond dyw ffawd ddim yn gwneud tro da â nhw pan fo'u hen elyn Swyddog X yn eu herlid.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro a goliau'r penwythnos o La Liga yn Sbaen ac Uwch Gynghrair Cymru. Teithio i ddinas Valencia i gwrdd â Levante bydd Gareth Bale, Cristiano Ronaldo a gweddill Galacticos Real Madrid tra bo Lionel Messi, Neymar a sêr Barcelona yn croesawu Basgwyr balch Eibar i'r Camp Nou am y tro cyntaf. Gyda'r Camp Nou yn gallu dal bron i bedair gwaith holl boblogaeth dinas Eibar, fydd hon yn daith i ffau'r llewod go iawn i'r Armeros. Ymhlith gemau mawr y Sul yn Uwch Gynghrair Cymru bydd Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd, Bangor v Derwyddon Cefn, Airbus UK v Y Rhyl, Prestatyn v Aberystwyth a'r Drenewydd v gap Cei Connah.

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae rhywun cyfarwydd yn ymddangos yn yr angladd. Rhaid i Gemma wynebu realiti. Gwnaiff Anita gynnig i Meic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn galw ym Mhenllyn i glywed am waith Cymdeithas y Beibl wrth i ni gofio stori Thomas Charles a Mari Jones. Cawn hanes y canwr a'r cyfansoddwr Tudur Morgan o Fôn sy'n dathlu 25 mlynedd yn y busnes a bydd Ifan Jones Evans yn siarad am y gyfres newydd o Fferm Ffactor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Elliw eisiau i Ffion fabwysiadu ei babi. Mae Andrew yn dychwelyd. Mae Sioned ac Ed yn gobeithio bod modd datrys problemau Gemma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Cefn Gwlad - Hywel Morris, Llangynog

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Hywel Morris a'i deulu, ar Fferm Tyn y Pant, Llangynog, wrth droed mynyddoedd y Berwyn. A hithau'n fis Gorffennaf hyfryd, mae'r cynhaeaf gwair yn ei anterth a chawn flas o'r hen ffordd Gymreig o fyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Bydd Alun yn mwynhau prysurdeb Sioe Laeth Cymru; bydd Meinir yn helpu i hel y defaid ar fynyddoedd Carneddau a bydd Daloni yn Llandudno ynghanol yr ieir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi: Cwpan Pencampwyr Ewrop

Uchafbwyntiau gemau penwythnos cyntaf y cystadlaethau rygbi newydd - Cwpan Pencampwyr Rygbi Ewrop a Chwpan Her Rygbi Ewrop- yn cynnwys golwg ar gemau rhanbarthau Cymru. Gareth Roberts a Gwyn Jones sy'n cyflwyno.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Rygbi - Abertawe v Pont-y-pwl

Abertawe yn erbyn Pont-y-pwl yn fyw o St Helen's ym Mhencampwriaeth Swalec. Cic gyntaf, 4.00.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
01:23 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video