Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cled - Cartref

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Byd Carlo Bach - Lluniau Llachar

Mae Carlo'n mwynhau tynnu lluniau. Allwch chi ddyfalu llun o beth mae o am ei dynnu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Guto Gwningen - Hanes Antur Fawr y Gwningen a'

Mae Guto'n adrodd yr hanes wrth Nel Gynffon-wen am sut y daeth Watcyn Wiwer ac yntau'n ffrindiau, a sut y llwyddodd Watcyn i golli ei gynffon. Cawn glywed am antur fawr Guto yn mynd i chwilio am y gynffon, er bod rhaid iddo fynd i Ynys Tylluan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tan - Go Cart Norman

Mae Norman yn adeiladu go-cart newydd, ond mae wedi anghofio am y brêcs ac mae'n anelu yn syth am y môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelChwarae yn y Parc 2

Mae Isabel yn cuddio Cyw mewn gwahanol rannau o'r parc. A fydd ei mam yn deall y cyfarwyddiadau i ddod o hyd i Cyw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Peppa - Diwrnod Niwlog

Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd â Peppa a George i'r cae chwarae. Yn sydyn iawn mae hi'n troi mor niwlog fel na fedran nhw weld dim byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Nodi - Plismon Plod a'r Telor Hud

Mae Nodi yn mynd i wylio adar gyda Phlismon Plod.

Content options
08:20 Abadas - Anrheg

Mae'r Abadas wrthi'n mwynhau te parti gyda Cwac, tegan arbennig Hari a Tedi, hoff degan Seren. Mae Ela'n teimlo'n ddigalon pan sylweddola nad oes ganddi hi degan arbennig. Tybed a fydd gair heddiw, 'anrheg' yn ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Loti Borloti - Ofn Colli

Gyda mabolgampau'r ysgol ar y gorwel mae Gruff yn ymarfer at y ras fawr. Ond dyw e ddim eisiau cystadlu mewn gwirionedd, rhag ofn iddo golli'r ras. Daw Loti Borloti drwy'r drws pasta hud i geisio'i ddarbwyllo i redeg y ras gan bwysleisio fod cymryd rhan cyn bwysiced ag ennill unrhyw ras. Trwy help dwy falwoden, daw Gruff i sylweddoli hyn, ac mae e bellach yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at y mabolgampau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Octonots - a'r Crocodeil Dwr

Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym môr yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd â fo adre' yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Mae gen i Iar a Cheiliog

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Ymunwch â Mari fach wrth iddi fynd am dro o gwmpas y Cwm. Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Tili a'i ffrindiau - Amser Chwarae Dwynwen

Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Mae hi'n awyddus i chwarae ac mae hi eisiau i'w ffrindiau chwarae hefyd. Mae Dwynwen yn meddwl y caiff hi ddiwrnod diflas nes i Tili ddangos iddi sut i gael hwyl yn chwarae ar ei phen ei hun

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Teulu Mawr - Drama Fawr

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Cymylaubychain - Y Sbonciwr Gorau

Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau?

 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Cwm Teg - A Fuoch Erioed yn Morio?

Rhaglen feithrin animeiddiedig, sydd yn edrych ar y môr, a'r rhai sydd yn gwethio arno. Wrth olchi llestri mae Jac yn dychmygu mordaith anghygoel gydag ei Wncwl Wyn y pysgotwr.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Marcaroni - Y Ceffyl a'r Gacynen

Poli sydd â'r hanes hynod am sut y cafodd y ceffyl ei bigo gan gacynen a wnaeth iddo redeg yn wyllt! Wel, am ddoniol! Wwww - mae trwyn Marcaroni'n cosi - mae 'na gân ddoniol iawn ar ei ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy nghraeonau

Mae gan y Dywysoges Fach focs newydd o greonau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Tomos a'i Ffrindiau - Parsel Persi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Y Brodyr Coala - Gêm fawr Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Bob y Bildar - Ffatri Ffermwr Picl

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Bore, Pnawn a Nos

Mae'r Coblyn Doeth yn dysgu'r coblynnod bach i ddweud yr amser drwy ddefnyddio oriawr. Mae'n well gan Magi Hud ddefnyddio cloc dant y llew i ddysgu plant y tylwyth teg. Mae'r Coblyn Doeth yn meddwl bod hwn yn dwp ac mae'n mynd â Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Wmff - Wmff A'r Anghenfil Goglais

Mae Tad Wmff yn sydyn yn troi'n anghenfil goglais ac mae Wmff wrth ei fodd. Ond nid yw Lwlw'n siwr o gwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Byd Carlo Bach - Carmel y Ceffyl

Heddiw mae Carlo yn mynd i'r Gorllewin Gwyllt. Beth mae cowboi angen, tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Celwyddog

Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc, ond yn dysgu'n fuan mai peth gwirion iawn ydy credu llwynog celwyddog

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Bla Bla Blewog - Diwrnod Maldod Mam!

Mae'n ddiwrnod Maldod Mam yn Nhreblew - y diwrnod pan fo pob Mam yn cael llawer o faldod! Ond 'dyw Boris Bw Hw ddim yn hapus - 'does neb byth yn rhoi maldod iddo fe. Beth fydd ei gynllun y tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Igam Ogam - Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusCoginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Morus yn dweud wrth Helen pa liwiau a siapau i'w gosod ar y cacennau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Llwynog Coch sy'n Cysgu

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Mae'r llwynog coch yn cysgu. Bydd yn rhaid i ni fod yn ddistaw rhag ofn i ni ei ddeffro. Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen yn Hedfan Eto

Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapis? Tybed all 'Heulwen Herfeiddiol' hedfan eto?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Loti Borloti - Dysgu Dawnsio

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Mae Beca yn aelod o dîm dawnsio'r ysgol ond caiff hi gryn anhawster wrth ddysgu a chofio'r ddawns. Trwy rywfaint o hud a lledrith Loti, mae athrawes ddawns yn ymddangos sy'n rhoi gwers ddawns arbennig i Beca. Mae Loti yn rhoi pâr newydd sbon o esgidiau dawnsio i Beca, ac erbyn diwedd y rhaglen mae hi'n hyderus yn dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Octonots - Yr Octonots a'r Parot Môr

Pan mae'r Octonots yn mynd ar helfa drysor forladron, mae Harri yn cyfarfod y cymar delfrydol ar y ffordd - Parot Môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Dathlu'r PasgLlandudno

Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno bydd y lleoliad ar gyfer rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol i ddathlu'r Pasg. Rhys Meirion fydd yn cyflwyno, ac yn ystod y rhaglen fe fydd cyfle i glywed Rhys yn perfformio. Trystan Lewis fydd yn arwain y canu cynulleidfaol a cheir perfformiad gan gôr o rieni a chyfeillion Ysgol Gymraeg Bod Alaw, Bae Colwyn. Yn ogystal â'r canu, fe fydd cyfle i glywed darlleniadau gan Elan Roberts, Trefor Lewis a Brian Morris.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw Ress yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus ac fe fyddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau. Alison Huw sydd yma gyda'i chyngor bwyd a diod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Wmff - Wmff A'r Balwnau

Dyna beth yw hwyl! Daw Wncwl Harri heibio i weld Wmff, Walis a Lwlw, ac mae ganddo falwn! Mae popeth yn mynd yn dda - hyd nes i'r falwn fyrstio...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Byd Carlo Bach - Carlo'n Sgota

Am ddiwrnod hamddenol, does dim byd i guro ymalcio mewn cwch. Ond beth mae Carlo am ei wneud pan fo'n dal siarc ar ei wialen bysgota?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Guto Gwningen - Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod â llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol, a'r gamp ydy mynd â hi yn ôl i'r ardd heb i Mrs Gwningen wybod a heb i'r gath ymosod arno!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Bla Bla Blewog - Diwrnod y cwrwgl cyrliog

Mae Boris wedi cael llond bol o'r broga blew yn ei bwll. Mae e am ddal pysgodyn mawr i roi taw ar yr hen froga. Mewn ymgais i ddwyn cwrwgl cyrliog Dad Bla Bla mae Boris yn gwisgo fel pysgotwr. Ond mae Boris yn methu unwaith yn rhagor ac mae'n gwlychu hyd at ei groen wrth syrthio i Afon Ryfedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - MorusDisgrifio Golwg

Mae Morus yn disgrifio'r ffordd mae e'n edrych, ac mae'n rhaid i Helen wneud yr un fath. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rheoli'r gemau dysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Tomos a'i Ffrindiau, Loti Borloti, Octonots, Pat a Stan, Enwog o Fri, Ardal Ni!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Loti Borloti - Ofn Gadael Cartref

Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf, ond mae Loti Borloti wrth law i leddfu ei hofnau. Mae'r ddwy'n cael hwyl wrth iddyn nhw baratoi picnic i Betsan fynd gyda hi i dy ei ffrind Heledd y noson honno, felly mae hi'n teimlo dipyn yn hapusach ac yn edrych ymlaen at y picnic! Ar ddiwedd y rhaglen mae Betsan yn mynd i dy Heledd yn dawel ei meddwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - Yr Octonots a'r Dolffiniaid

Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rîff gwrel sâl, maen nhw'n cael cymorth annisgwyl gan haid o ddolffiniaid chwareus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Pat a Stan - Chwilio a Chwalu

Hwyl i blant meithrin gyda Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

16:45 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Gwenynen Gwent

Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol y Fenni, Y Fenni, Sir Fynwy wrth iddynt ddilyn hynt a helynt Arglwyddes Llanofer, neu Gwenynen Gwent fel y cofiwn amdani. Gydol ei hoes, rhoddodd nawdd a chefnogaeth amhrisiadwy i ddiwylliant Cymreig. Gwenynen Gwent oedd yn gyfrifol am ddyfeisio'r 'wisg Gymreig' fel yr ydym yn ei hadnabod, ac fe ddisgwylid i weithwyr y stad, tenantiaid a gwesteion fel ei gilydd, ei gwisgo ar bob achlysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr Stwnsh.

17:00 Mona y Fampir - Perygl! Pysgod Tatws!

Anturiaethau Mona y Fampir a'i ffrindiau.

17:15 Gwboi a Twm Twm - Dim yn ei Ben!

Caiff Gwboi ddamwain erchyll a syrthia ei ymennydd allan o'i ben ac o'r herwydd dyw e ddim yn gallu cofio dim byd! Mae YO YO yn erlid Twm TWM ac isie'i ddwyn wrth Gwboi. A yw Gwboi yn gallu achub y sefyllfa?

17:25 Ben 10 - Yn Eich Dyblau

Mae'r syrcas yn y dref ac mae Gwen a Tadcu wedi gwirioni ac yn edrych ymlaen at gael mynd. Ond mae Ben yn darganfod yn fuan iawn nad syrcas cyffredin mohoni.

17:50 Tag To

Ymunwch â'r criw am uchafbwyntiau rhaglen ddydd Gwener

Content options
18:00 Ni Di Ni - Amser Hamdden

Mae criw NiDiNi yn sôn am eu hamser hamdden.

18:05 Kung Fu Panda - Dacw Mam yn dwad

Mae Garan yn cynhyrfu o ddeall bod ei fam am ymweld â Chwm Tangnefedd gan ei bod hi'n casáu Kung Fu a'i fod ef wedi addo iddi na fyddai byth yn ymhél â'r grefft. Mae'n gofyn i Po a'r lleill ei helpu i gadw'r gyfrinach.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Beth fydd ffawd Kevin yn Llys y Goron? Mae Sheryl yn paratoi i ail-fyw ei phrofiad dychrynllyd o flaen rheithgor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Ar y rhaglen heno byddwn yn cwrdd â Gwyn Roberts o Ddwygyfylchi sydd wedi cyhoeddi llyfr newydd o'i luniau sy'n cofnodi ei ddiddordeb mawr mewn trenau a degau o bobl, digwyddiadau a charreg filltir allweddol yn hanes gogledd Cymru. Hefyd, bydd Aneirin Karadog yn edrych ar y cysylltiad Cymreig gyda William Shakespeare.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Porc Peis Bach - Spring Cleanio

Drama boblogaidd gyda Wynford Ellis Owen, Nia Caron a Siôn Trystan Roberts. Yn y bennod hon mae Dilys yn penderfynu glanhau'r Mans ac mae pawb yn edrych am esgus i beidio helpu!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Diane yn ymddiheuro i Anita, ond a fydd Anita yn fodlon ailgydio yn eu cyfeillgarwch? Rhaid i Meic ymdopi â gweld wyneb ei fab ar dudalen flaen y papur newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Dyma'r gyntaf mewn cyfres o chwe rhaglen yn arddangos bywydau cudd rhai o'r mamaliaid bach mwyaf amlwg ac annwyl yng nghefn gwlad Prydain. Rydym yn gwybod rhywfaint am gwningod, moch daear, a hyd yn oed llygoden bengron y dwr. Ond mae ein gwybodaeth yn deillio o wylio eu hymddygiad ar wyneb y tir. Dyma gyfle i weld sut mae'r anifeiliaid hyn yn byw a bihafio dan ddaear. Drwy adeiladu cartrefi artiffisial, rydym yn medru dangos sut y mae'r tyrchwyr hyn yn byw. Yn y rhaglen gyntaf hon, gydag Iolo Williams wrth y llyw, fe welwn y broses o adeiladu'r cartrefi a chyfarfod sêr y gyfres - y tyrchwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Darllediad Etholiad Ewropeaidd - Llafur

Darllediad Etholiad Ewropeaidd gan y Blaid Lafur.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 3 Lle - Meic Stevens

'Y Swynwr o Solfach', Meic Stevens sy'n ein tywys i dri lle o'i ddewis personol yr wythnos hon. Ei ddewis cyntaf yw ei bentref genedigol, Solfach, yr ail ddewis yw Plas Glyn y Weddw ger Pwllheli a'r trydydd yw'r cei yng Nghaernarfon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ochr 1

Mr Phormula fydd yn y stiwdio yn sgwrsio gyda Griff ac yn perfformio caneuon oddi ar ei albwm diweddaraf. Hefyd, cawn fideo gan Blaidd a sesiwn gan Al Lewis.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Fideo 9

Rhaglen gerddoriaeth o'r archif gyda Eddie Ladd yn cyflwyno fideo rhynglwadol gan Salif Keita o Mali, cyfweliad gyda Brychan Llyr, Llwybr Llaethog, Ust, cyfweliad gyda'r ffotograffydd Peter Telfer a Y Cyrff.

Content options

23:05 Meic Stevens

Cyfle i fwynhau rhai o glasuron y 'Swynwr o Solfach' mewn cyngerdd stiwdio arbennig a recordiwyd ychydig flynyddoedd yn ôl. Dyma berfformiad bywiog, amrwd a gonest o bymtheg o ganeuon mwyaf adnabyddus y canwr-gyfansoddwr toreithiog. Profwch rym ei faledi protest cynnar, 'Yr Eryr a'r Golomen' a 'Tryweryn'; ei ddarluniau o Lydaw yn 'Rue St Michel' a 'Douarnez', ac angerdd 'Cân Cathy' a 'Môr o Gariad'. Dyma gyfle i fwynhau Meic a'i gitâr - dyma'r arwr ar ei orau. Rhan o Wythnos Werin S4C.

00:08 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video