Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Bob y Bildar - Y Peiriant Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Modryb Blod Bloneg

Mae Wibli yn disgwyl am Modryb Blod Bloneg ac er ei fod yn meddwl y byd o'i fodryb dydi o ddim yn edrych ymlaen at ei gweld. Pam tybed? Ers ei fod yn fabi, bu Modryb Blod Bloneg yn dod ag anrheg iddo - sef gwisg wedi ei wau sydd yn amlach na pheidio yn rhy fawr, neu rhy fach ac yn cosi yn annifyr! Mae Modryb Blod yn cyrraedd yn llawn hwyl a miri gyda pharsel anferth i Wibli - tybed beth fydd yn y parsel tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Sam Tan - Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas, ond mae tân yn difetha'r parti wedi i Mike roi'r hancesi papur ar ben y stof drydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Popi'r Gath - Balwn Coll

Mae'r criw yn ceisio achub balwn Lleucs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Y Crads Bach - Wyau dros y lle

Mae'r malwod a'r gwlithod wedi bod yn dodwy wyau - ac mae Cai'r grachen ludw wedi cynnig edrych ar eu hôl. Wel yn y wir - mae carco malwod yn waith caled! Mae'r malwod a'r gwlithod wedi bod yn dodwy wyau - ac mae Cai'r grachen ludw wedi cynnig edrych ar eu hôl. Wel yn y wir - mae carco malwod yn waith caled!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionLlefydd Cymru

Mae'n rhaid i fam Ffion ddarganfod enwau llefydd ar fap o Gymru sy'n dechrau gyda Pont, Caer, Llan ac Aber. Pa mor dda fydd hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cwm Teg - Mynd i'r Farchnad

Mae Gareth a Gwen yn mynd i dy Nain i gael te parti arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Oli dan y Don - Warden Mentrus

Darganfu Oli fod Warden wedi bod yn ddyn styntiau ond mae rhyw ddirgelwch pam mae e wedi rhoi'r gorau iddi. Mae Oli yn perswadio Warden i'w helpu gyda'r triciau a daw ei gyfrinach yn hysbys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Cerdyn Pen-blwydd Ben

Dewch i ymuno â Ben a Mali yn eu byd bach o hud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Cadw'n Heini

Mae pawb yn y Goeden Hud yn brysur yn cadw'n heini.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:45 Y Diwrnod Mawr - Mared a Beca

Efeilliaid pump oed a llawn egni yw Mared a Beca. Maent wedi byw mewn byngalo erioed, ac felly'n hynod gyffrous pan mae mam a dad yn penderfynu adeiladu ty, sydd â dau lawr i'r teulu fyw ynddo. Dilynwn y broses wrth i'w ty newydd gael ei adeiladu - a chawn weld y diwrnod mawr pan fyddant yn symud i mewn o'r diwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Cyfrinach y Pyramid

Mae Cadi a'i ffrindiau yn teithio i'r jyngl ym Mecsico.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Deintydd

Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf â'r deintydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - Chwarae Dal

Mae Igam Ogam yn gwneud hwyl am ben Roli am nad ydy o'n gallu dal pêl, ond mae Roli'n dysgu sut i wneud ac yn achub Deino.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Byd Carlo Bach - Ffermwr Bach

Mae bod yn ffermwr yn waith caeld. Yn enwedig os yw anifeiliaid eisau bwyta eich llysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Peppa - Y Sioe Dalent

Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbarth ddangos eu talent arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Y Brodyr Coala - Alys a'r Igian

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trysor Hapus

Mae Meic yn meddwl ei fod yn gallu gwarchod bananas arbennig ar ei ben ei hun, heb unrhyw help gan ei ddreigiau. Ond wrth i'r bananas ddiflannu fesul un, mae'n sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau.

Content options
10:15 Abadas - Pyped

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd ar ynys yr Abadas heddiw - mae 'na flodyn haul yn siarad gyda nhw! 'Pyped' yw gair arbennig heddiw ac mae ganddo rywbeth yn gyffredin gyda'r blodyn haul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bach a Mawr

Mae Mawr am gyfansoddi cân er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Tili a'i ffrindiau - Fflur yn Colli'i Llais

Mae Tili a'i ffrindiau yn dawnsio Dawns y Wigli-Wigli Ww, pan ddaw Fflur i geisio dwyn y sylw a chanu nerth ei phen. Yn anffodus mae hi'n colli ei llais ac mae'n rhaid i'r ffrindiau chwilio amdano. Mae gan Arthur syniad gwych ond mae'r lleill yn rhy brysur i wrando.

 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Heulwen a Lleu - Rhyfedd

Ar ôl gweld anghenfilod rhyfedd yr olwg ar y ddaear, mae Lleu'n penderfynu adeiladu llong ofod er mwyn mynd i chwilota am ragor ar blanedau eraill y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Bob y Bildar - Tipyn o Ramp

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Swigod

Wibli druan - mae ganddo set swigod newydd sbon ond mae pawb yn gallu chwythu swigod heblaw amdano ef. Mae o un ai'n chwythu'n rhy galed neu'n rhy ysgafn. Mae hyd yn oed Porchell a'r awel yn gallu chwythu swigod yn well na Wibli! Pa fath o siapiau maen nhw'n gallu eu chwythu? Swigod sgwâr, swigod hir a swigod sgleiniog! Fydd Wibli wedi dysgu i chwythu'r swigen berffaith cyn diwedd y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Sam Tan - Y Ffynnon Hudolus

Mae Llion y gath yn dilyn Sara, Jams a Bronwyn i'r goedwig ond tra'n hela adar mae'n cwympo i mewn i'r ffynnon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Popi'r Gath - Allweddi Coll

Pan fo allweddi Lleucs yn syrthio i mewn i'r llyn mae Popi yn mynd â'r criw mewn llong danfor i chwilio amdanyn nhw. Ond mae Capten Cregyn yn ceisio eu harestio ac mae'r llong danfor yn cael ei niweidio. Mae'r allweddi'n ddiogel yn nwylo'r octopws ac mae'n rhaid i Lleucs ac Alma ganu i'r octopws er mwyn cael yr allweddi yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Crads Bach - Y Siani Flewog Llwglyd

Mae Siôn y Siani Flewog yn bwyta popeth ac mae'r creaduriaid eraill yn poeni na fydd digon o fwyd ar ôl i bawb. Ond yn y diwedd, mae Siôn yn cael bola tost - bydd yn sicr o wrando ar ei ffrindiau y tro nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - MorusHelfa Peiriannau

Gemau llawn hwyl wrth i blant ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Mae Morus yn cuddio Cyw ar bwys gwahanol beiriannau a theclynnau yn y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cwm Teg - Peintio

Mae Jac yn brysur yn peintio heddiw. Tybed beth fydd yn ei ysbrydoli?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Oli dan y Don - Mygwyr Mawr y Moroedd

Mae Dyf y Deifar yn danfon Oli a Sid i nôl darn o un o'r mygwyr mawr. Mae Sid yn chwarae o gwmpas ond pan fo Oli mewn trwbwl, mae'n defnyddio ei sgiliau i gyd i helpu ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ymweliad Smotyn

Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell ond mae'n cymryd dros y lle ac yn cysgu yng ngwely'r Brenin hyd yn oed!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Ffrind Dychmygol

Mae Twts yn cael ffrind dychmygol .

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Y Diwrnod Mawr - Erin Fflur Parry

Mewn pentref ar lan y mor ger Porthmadog mae Erin Fflur yn byw. Perfformio yw ei hoff beth. Mae hi wrth ei bodd yn canu ac yn actio. Mae'n caru cystadlu ac wedi ennill llu o wobrau dros y blynyddoedd. Yn y rhaglen hon gwelwn Erin Fflur yn paratoi ar gyfer ei diwrnod mawr, pan fydd hi'n cymryd rhan ym mhasiant blynyddol Porthmadog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Ar ddiwrnod y dyddiadur mi fyddwn yn croesawu Heather Jones i'r stiwdio am ei bod hi yn un sydd wedi cadw dyddiadur ers wyth mlynedd. Bydd Heledd yn cael cipolwg ar arddangosfa o waith print y diweddar Eirian Llwyd yng Ngaleri West Wharf, Caerdydd. A heddiw, mi fydd pobl ardal Gresffordd, a sawl bro arall, yn cofio 80 mlynedd ers tanchwa yn y pwll glo a laddodd dros 250 o lowyr yn un o drychinebau gwaethaf y diwydiant glo. Byddwn hefyd yn croesawu Rhydian Jenkins i'r stiwdio am sgwrs a chân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Lowri Steffan yma gyda'i chyngor ar gyfer steil yn y cartref. Yr artist Ieuan Lewis sy'n trafod y creiriau sy'n bwysig iddo ef yn 'Darnau Ohonof'. A hithau'n fis y piano, Annette Bryn Parri fydd yma'n westai i sôn am ei gyrfa fel cyfeilydd proffesiynol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Bob y Bildar - Ty Mwd

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Car

Mae Wibli'n hoffi teithio yn ei gar bach coch. Er nad yw'n gwybod i ble mae'n mynd, mae'n mwynhau gyrru yn dawel a hamddenol - ond mae pobl eraill ar y ffordd yn mynnu ymyrryd ar ei daith!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Sam Tan - Y Bwced Lwcus

Mae Elvis yn hoff iawn o'r Siswrn Mawr, ac mae'n chwilio am esgus i ddefnyddio ei hoff offer achub ym mhob galwad brys. O'r diwedd daw ei gyfle pan aiff esgid Norman yn sownd rhwng creigiau ar lan y môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Popi'r Gath - Mynydd Caws

Mae Popi a'i ffrindiau yn mynd ar antur i Fynydd Caws er mwyn i Alma ymarfer ei Ffrangeg ond ar y ffordd mae Lleucs yn cyfaddef nad yw hi'n hoff o uchder! Mae Capten Suo, Pennaeth Heddlu'r Gwenyn, yn ceisio amharu ar eu taith ond maen nhw'n glanio'n ddiogel ar Fynydd Caws ac mae Lleucs yn dangos ei bod, mewn gwirionedd, yn ddewr iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Y Crads Bach - Amser Cinio

Mae'n wanwyn ac mae Cari'r pry copyn wedi bod yn gweu gwe. Mae'r pryfaid mor brysur yn bwyta'r neithdar o'r blodau, dydyn nhw ddim yn sylwi ar Cari - nes ei bod hi'n rhy hwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - LauraBisgedi

Mae Laura a'i thad yn pobi pice ar y maen heddiw. Laura yw'r bos, ac mae'n rhaid i'w thad ddilyn ei chyfarwyddiadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant. Y Diwrnod Mawr, Oli Dan y Don, Pat a Stan, Traed Moch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Y Diwrnod Mawr - Iestyn Thomas

Chwe blwydd oed yw Iestyn. Mae'n mwynhau dim byd gwell na cadw'n heini, yn enwedig nofio a chwarae rygbi. Mae Iestyn hefyd wrth ei fodd yn treulio amser gyda'i dad sy'n ddyn tân.Yn y rhaglen hon gwelwn Iestyn yn ceisio cyflawni camp aruthrol ar ei ddiwrnod mawr, wrth iddo gymryd rhan mewn marathon nofio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Oli dan y Don - Achub Awen

Ar ôl i Awen ddod â deunydd arbennig i'r criw mae hi'n benstiff ac yn gwrthod derbyn tanwydd. Caiff ei dal mewn storm a suddo i berfeddion y môr ond caiff ei hachub drwy sgiliau arbennig Oli a Beth

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Pat a Stan - Un Pat, Dau Pat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
16:35 Traed Moch - O Flaen eu Gwellt!

Caiff bag ysgol Dwynwen ei fwyta. Ond pwy sydd ar fai?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dennis a Dannedd - Cicio'r Gwynt

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:15 Cog1nio - Coginio Byw

Rho gynnig ar goginio pryd blasus ar y cyd â chyflwynwyr Stwnsh a'u gwesteion arbennig! Heddiw mae cyflwynydd Ffeil, Hanna Hopwood yn paratoi cawl pys i swper. Ewch i wefan s4c.co.uk/stwnsh i weld pa gynhwysion sydd angen er mwyn paratoi'r pryd, a dilynwch y rysáit yn fyw gyda'r rhaglen.

Content options
17:30 Cog1nio

Mae'r chwech buddugol o'r Gogledd yn derbyn her gan Angharad Elias, perchennog a chogydd Pop-ty yng Nghaerdydd. Bydd dau gogydd yn gadael y gegin am byth. Elen Roberts sy'n cyflwyno.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Angelo am byth - Morus Mewn Cariad

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:15 Y Fet a Fi

Mae Suan yn mwynhau trip i'r Smart Clinic yng Nghaerdydd, sef canolfan arbenigol i gwn a chathod sydd angen triniaeth ar eu cymalau. Mae Steffan ar y fferm gyda Anna wrth iddi drin gwartheg a bydd Mared yn helpu Kate i drin lwmp ar ên McCavity y gath.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Gemma yn dweud wrth Mark pa mor anhapus yw hi yn y Deri gydag Ed. Mae Sheryl yn derbyn parsel gan Wil sydd yn ei hatgoffa faint mae hi'n ei golli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Cafodd nifer o leoliadau yn y gogledd eu cynnwys ar restr o deithiau cerdded gorau Prydain yn ddiweddar, a heddiw byddwn yn gweld pa lwybrau sydd ar y rhestr. Cawn gip hefyd ar 'Lwybrau'r Beirdd' - arddangosfa newydd yng Nghaerdydd sy'n cynnwys darluniau a gwaith celf sydd wedi'u hysbrydoli gan rai o gerddi enwocaf y genedl. Ac yn gwmni i ni yn y stiwdio mae'r cartwnydd Huw Aaron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Ar ddiwrnod angladd Lena, gwraig Mr Lloyd, mae pawb yn gwneud eu gorau i gefnogi'r hen greadur ar achlysur mor anodd. Mae hyd yn oed Dyfan yn cynnig ei help, ac yn derbyn cyngor carwriaethol ganddo yn ei sgil! Gweld yr angladd fel cyfle i 'helpu' Iris y mae Arthur ddireidus, ond, heb yn wybod iddi hi, mae o wedi trefnu popeth i wneud yn siwr ei fod yn edrych fel arwr! Mae'n ddiwrnod anodd i Vince a Sophie hefyd, wrth i'r ddau droi at asiantaeth i fod yn ganolwyr rhyngddynt er mwyn gwneud trefniadau ar gyfer y plant. Ac mae Kim yn amau bod rhywbeth od am y ffordd y mae Beth yn rhedeg y bar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

A fydd Ed yn llwyddo i berswadio Gemma i aros yn y Deri? Mae Jim yn gofyn i Cadno gael gair arall gydag Eifion am werthu ei gyfran ef o'r ffarm i Jim ac Eileen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Taith Fawr y Dyn Bach - James Andrew

Yn y bennod yma, mae James Lusted yn teithio i'r Felinheli a Chwm-y-Glo yng Ngwynedd er mwyn cael blas ar fywyd a gwaith James Andrew, sydd ag anabledd dysgu ac epilepsi, ac a gafodd ei fwlio yn yr ysgol oherwydd ei gyflyrau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Adam Price a Streic y Glowyr

Mewn rhaglen arbennig, fe fydd y cyn aelod seneddol Adam Price, mab i löwr o Ddyffryn Aman a oedd yn fachgen 14 oed pan ddechreuodd y streic, yn teithio yn ôl mewn hanes i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau dramatig Streic y Glowyr 1984-85. Yn y bennod gyntaf o dair, bydd Adam yn cwrdd â gwrthwynebwyr achos y glowyr, Norman Tebbitt a Nigel Lawson, ac yn teithio i Swydd Efrog i ddarganfod beth ddigwyddodd yn ystod 'Brwydr Orgreave'. Yn ystod ei daith 'nôl i 1984-85, bydd Adam yn ail-asesu ei ddealltwriaeth o'r streic - anghydfod diwydiannol sy'n allweddol i hanes Cymru heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Babell Lên

Bydd Hywel Gwynfryn a Beti George yn mynd dan groen y ddeuawd boblogaidd Ryan a Ronnie mewn sgwrs hynod ddifyr. Bydd Hywel yn trafod y berthynas oedd rhwng y ddau berfformiwr, ac yn datgelu ffeithiau newydd amdanynt. Hanes diwydiant a diwylliant Llanelli fydd yn cael sylw Jon Gower wrth iddo roi sylw i awduron ac artistiaid yr ardal y cafodd ei magu ynddi. 'Mewn Undod mae Nerth', sioe am frwydr ffermwyr Llangyndeyrn yn erbyn boddi eu ffermydd, oedd un o uchafbwyntiau'r Babell Lên eleni, a chawn flas ar berfformiad egnïol a chofiadwy Cwmni Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Dyddiaduron y Rhyfel Mawr - Y Gwrthryfeloedd

Drama-ddogfen yn seiliedig ar brofiadau pobl o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Teitl y bennod heno ydy Y Gwrthryfeloedd ac ar draws Ewrop mae'r bobl wedi cael digon o ryfela. Yn y Cawcasws, mae Marina Yurlova yn gweld effeithiau'r ddau wrthryfel yn Rwsia ym 1917. Mae Gabrielle West, bellach yn aelod o'r heddlu merched ac yn gwrthod ymyrryd mewn protest gan weithwyr y ffatri arfau. Mae Vincenzo D'Aquila yn dioddef creulondeb y therapïau a ddefnyddir ar gleifion trawma fel yntau. Er iddo oroesi brwydrau Verdun a'r Somme mae Louis Barthas yn teimlo'n anobeithiol wrth weld canlyniadau'r gwrthryfela ymysg y milwyr. Mae Liwtenant Ernst Junger yn gwthio ei filwyr blinedig yn ôl i'r frwydr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

00:35 Y Dydd yn Y Cynulliad - Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cwestiynau i'r Prif Weinidog gydag iaith arwyddo.

 • /
 • Arwyddo

01:20 Y Dydd yn Y Cynulliad - Y Cyfarfod Llawn

Trafodaethau a digwyddiadau'r dydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cyfarfod Llawn.

Flash is required to view this video