Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Bob y Bildar - Y Tractor Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Cerddorfa

Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach, ond yn anffodus nid yw hi'n gwneud unrhyw fath o swn er bod Wibli yn mynnu ei bod yn medru canu'n dda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Sam Tan - Glud Peryglus

Mae Norman yn cael awyren fodel ar ei ben-blwydd, ond nid yw'n trafferthu darllen y cyfarwyddiadau ac mae'n gludo ei law at ddrws yr ystafell wely yn ddamweiniol. Aiff pethau o ddrwg i waeth wrth i chwyddwydr ddechrau tân ar ei wely!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Popi'r Gath - Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei gwella. Ar y ffordd mae ei gar yn torri lawr a rhaid iddyn nhw rasio gyda Barwn von Sbardun sydd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Y Crads Bach - Pryfaid Blasus

Mae Gwenno'r Gwyfyn yn poeni y bydd yn cael ei bwyta gan aderyn. Ond buan iawn mae'n dod o hyd i le gwych i guddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelCegin

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Heddiw mae Isobelle yn mynd trwy gypyrddau'r gegin gyda'i mam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cwm Teg - Ty Pen-coeden

Mae'n wanwyn yng Nghwm Teg ac mae rhai o drigolion y Cwm yn brysur yn adeiladu cartrefi newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Oli dan y Don - Yr Ymwelydd Pwysig

Mae Seb3 ar ymweliad â'r ardd newydd mae Oli a Beth wedi'i chreu. Mae Oli yn gynnwrf i gyd ond dyw e ddim yn adnabod Seb 3 oherwydd ei fod yn edrych yn wahanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Frenhines Mali

Mae Mali yn edrych ar ôl pob dim pan fo'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon yn mynd i ffwrdd ar fusnes ond mae'n jobyn anodd cadw trefn ar bawb!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Grwp Pop

Mae'r anifeiliaid yn cael y cyfle i fod mewn grwp pop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:45 Hafod Haul - Cneifio Daloni

Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. A fydd Jaff yn dwyn perswad arni i gael tynnu ei chot wlân?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Pawb yn Pobi

Mae'r plant yn helpu cogydd i goginio cacen ben-blwydd i'w fab ac yn mwynhau creu cerddoriaeth yr un pryd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Mabolgampau

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae hi'n ddiwrnod mabolgamapau yn yr ardd heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Igam Ogam - Un Dau Tri

Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Byd Carlo Bach - Carlo ar Ynys Bellenig

Mae Carlo'n teithio i ynys sydd yn bell, bell i ffwrdd. Ond mae o'n unig ar ei ben ei hun. Tybed pwy sydd ar y llong fawr sydd yn hwylio heibio ?

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Peppa - Diwrnod Gwyntog o Hydref

Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog felly mae Peppa, George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn yn gwisgo eu hetiau, sgarffiau a chotiau i fynd i'r parc.

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Y Brodyr Coala - Lluniau Arbennig Mali

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Galâth Gwych

Mae Meic mor brysur yn ceisio gwneud i Galâth edrych yn dda fel nad ydy o'n sylweddoli bod y pethau gwirion mae o'n rhoi amdano yn rhwystro Galâth rhag gwneud ei waith yn iawn. Wrth i bethau fynd o chwith mae'n rhaid i Meic sylweddoli bod Galâth yn edrych yn well yn union fel y mae o, heb y gwisgoedd ffansi.

Content options
10:15 Abadas - Camfa

'Aba-dwbi-dî', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Tili a'i ffrindiau - Amser Chwarae Dwynwen

Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Mae hi'n awyddus i chwarae ac mae hi eisiau i'w ffrindiau chwarae hefyd. Mae Dwynwen yn meddwl y caiff hi ddiwrnod diflas nes i Tili ddangos iddi sut i gael hwyl yn chwarae ar ei phen ei hun

 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Heulwen a Lleu - Sioe Bypedau

Sioe bypedau sy'n mynd â bryd Lleu heddiw. Mae ganddo'r llwyfan a'r pypedau, ond ddim stori…

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Bob y Bildar - Pawb o dan do

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Ceffyl Siglo

Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Sam Tan - Pysgota

Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wrth y llyw does fawr o dro nes bod damwain! Wrth i'r cwch ddechrau suddo rhaid i Sam, Penny a Tom ddod i'w hachub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Popi'r Gath - Cath y Gofod

Anturiaethau Popi a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Crads Bach - Cân yr Haf

Mae Padrig y Pry Planhigyn yn benderfynol o ganu fel cricedyn. Ond a fydd e'n dod o hyd i athro canu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - MorusTywydd Cymru

Mae Morus a Helen yn cyflwyno'r tywydd yng Nghymru heddiw. A fydd Helen yn gwybod sut dywydd sydd yn y mynyddoedd, ar yr arfordir ac yng nghefn gwlad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cwm Teg - Pen-blwydd Gwych!

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i ddau o blant Cwm Teg heddiw. Mae'n ben-blwydd ar Megan a Gruff!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Oli dan y Don - Natur Beth

Mae Beth yn dwlu ar ran arbennig o'r cefnfor a phan gaiff ei dinistrio gan storm enbyd adnewydda hi'n berffaith. Pan ddechreua Natur newid pethau yn naturiol nid yw Beth yn hapus, mae eisiau i bopeth sefyll yn llonydd ond dysga fod rhaid cael newid ac esblygiad a bod newid yn gallu bod yn dda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Llyfrau

Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r sêr yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld â'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Diwrnod Golchi

Mae hi'n ddiwrnod golchi yn y Goeden Hud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Hafod Haul - Pedol i Pedol

Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Portreadau - Kitty A Lizzie

Yn ystod Wythnos Positif am Oed, cyfle i fwrw golwg yn ôl dros fywydau Kittie a Lizzie Roberts. Does fawr wedi newid yn eu bywydau bob dydd dros y blynyddoedd, er daeth newidiadau i gymdeithas Penmachno a'r cylch. Mae'r rhaglen hon, a ddarlledwyd gyntaf ym 1985, yn rhoi cyfle i droedio yn ôl i'r gorffennol i brofi hamdden a thawelwch bywyd y ddwy chwaer ar eu fferm, Ty Newydd, ger Penmachno.

13:30 Cefn Gwlad - Aeron a Berwyn Hughes

Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Aeron Hughes a'r teulu, Cwmhendryd, Llanbedr Pont Steffan. Mae Aeron a'i fab Berwyn yn adnabyddus ym maes dangos gwartheg masnachol yn sioeau'r haf a'r Nadolig ac maent wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Ar y rhaglen heddiw y cyflwynydd Elinor Jones yw'r gwestai, bydd Huw Rees yn rhoi cyngor ffasiwn, a Dr Ann yn agor drysau'r feddygfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Bob y Bildar - Ty Mewn Bryn

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Pabell

Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Ond cyn gadael mae'n bwysig fod y babell yn gartrefol gyda sedd fach a bisgedi ar gyfer anturwyr llwglyd! I ffwrdd â'r ddau ar eu hantur, ond mae Porchell yn mynd ar goll a rhaid i Wibli ofyn am help yr Eryr i'w ddarganfod! Diolch byth, mae Porchell yn saff wrth y babell, ond ble mae'r bisgedi wedi mynd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Sam Tan - Coch yw lliw perygl!

Wrth gerdded ar hyd y clogwyn, mae Sara yn cwympo ac yn anafu ei choes. Mae Pero y ci yn helpu drwy redeg i chwilio am Nyrs Flood a'i harwain at Sara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Popi'r Gath - Crwban Crwydrol

Mae Owi'n dod o hyd i fabi crwban sydd wedi colli ei fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Y Crads Bach - Babanod ym Mhobman

Mae'n dymor yr haf ac mae'r pryfaid cop wedi bod yn dodwy wyau. Dyw'r pryfaid cop bychain ddim eisiau gadael y we ond mae'n amser iddyn nhw fynd allan i'r byd mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - IsabelleFfonau Symudol

Gemau llawn hwyl wrth i blant ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Mae'n rhaid i fam Isabel ddisgrifio ac ateb y gwahanol ffonau symudol sy'n canu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Hafod Haul, Oli Dan y Don, Y Brodyr Adrenalini, Pat a Stan, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Hafod Haul - Ben Heb Dalent

Mae Ben yn teimlo'n ddigalon iawn gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ond mae ar ben ei ddigon pan mae'n plymio i'r dwr a ffeindio breichled Heti.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Oli dan y Don - Niwl ar y Mor

Mae Oli yn efelychu ei arwr Seb 3 drwy fynd allan yn y niwl i achub Awen yr awyren fôr. Rhaid i Seb 3 achub y dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Y Brodyr Adrenalini - Syched Syched!

Yn yr anialwch does dim dwr dim ond rhithluniau o ddwr a man diogel. Mae'r camel barus yn yfed pob diferyn o ddwr!

Content options
16:35 Pat a Stan - Gwarchod Pawb

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
16:45 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dennis a Dannedd - Parti Alaw

Mae Alaw wedi trefnu parti pen-blwydd go uchelgeisiol yn y parc, ond mae Dennis a'i ffrindiau'n bwriadu gwneud cwrs rasio beics yno yr un diwrnod. Pan ddaw ffrindiau Alaw i'r golwg, tybed parti pwy fydd yn apelio atynt fwyaf?

Content options
17:10 Morthwyl, Mwd a Mwnci

Yn ystod ein hail ymweliad â Pharc Bywyd Gwyllt Manor House, mae Alun Williams a'r tîm glas yn ymateb i argyfwng y walabiod. Maen nhw'n oer ac yn wlyb a does unman i gysgodi. A fydd y tîm glas yn llwyddo i adeiladu lloches clud a chynnes iddynt? Gyda dwy afr fach newydd wedi cyrraedd, mae angen cartref moethus i'r geifr. Bydd y tîm coch yn parhau â chynlluniau'r Parc ar gyfer y Pentre' Affricanaidd, drwy gymysgu baw'r anifeiliaid a mwd i greu cytiau moethus i'r teulu newydd.

Content options
17:35 Dim Byd

Dai Jos fydd yn gweld faint mae ein selebs yn ei wybod am ffarmio a hwylio yn 'Gwthio'r Hwch i'r Dwr'.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Edi Wyn - Anghenfil y Stafell Molchi

Mae gan Edi Wyn ddychymyg eithriadol o fyw, a gyda'i ffrindiau, Guto a Mimi, mae'n llwyddo i greu hafoc go-iawn ym myd oedolion. Yn y rhaglen hon, mae Edi'n dychmygu y bydd yr holl bwystfilod sy'n byw yn y ffosydd carthion yn dod lan y plwg pan fydd yn y bath ac yn cnoi ei ben-ôl!

18:15 Rygbi Pawb

Y newyddion diweddaraf o fyd rygbi ieuenctid Cymru ac uchafbwyntiau'r gêm a chwaraewyd ddoe, Coleg Sir Gâr v Coleg y Cymoedd.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd thema lenyddol i'r rhaglen heddiw, wrth i'r awdur Caryl Lewis ymuno ag Elin Fflur yn y stiwdio i sôn am ei llyfr newydd ar gyfer plant. Ar ddiwrnod cenedlaethol barddoniaeth yng Nghymru, mi fyddwn yn ymweld â'r plant sy'n creu'r Gerdd Fawr. Cerdd yw hon sydd wedi ei chyfansoddi gan 60 o ysgolion o bob cwr o'r wlad, gyda'r bwriad o greu cerdd anferthol, o bosibl y mwyaf yn y byd. A bydd Rhodri Gomer yn ymweld â llethr beiciau BMX newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Arthur wedi llwyddo i wneud pethau'n lletchwith rhwng Alwyn ac Iris - ond a fydd Alwyn yn ddigon o ddyn i wynebu Arthur? Mae un peth yn bendant, erbyn diwedd y dydd mi fydd un ohonyn nhw ar ei hyd ar lawr o flaen y garej. Heddiw mae Jason yn sefyll ei brawf i gael gyrru sgwtar y Ty Pizza. Er bod Morgan wedi gwneud yn dda yn ei brofion i fod yn blismon cymunedol, daw'n amlwg nad ydy o wedi gwneud digon i blesio Barry. Mae Beth mewn trafferth hefyd wrth i Kim ei hamau o ddwyn arian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Rhaid i Meic berswadio'r pentref i achub y Deri drwy greu Menter Gydweithredol. Mae Cadno'n anhapus pan mae DJ yn dwyn hwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Becws

Ymhlith creadigaethau Beca Lyne-Pirkis heddiw mae tartenni cwstard, twmplenni ffigys ac wyau pob. Bydd hi hefyd yn ymweld â Sir Gâr lle mae nifer o'i theulu yn byw ac yn cael ei hysbrydoli gan ddisgyblion Ysgol Bro Dinefwr sy'n cynnig syniadau am drawsnewid torth o fara brith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Tyfu Pobl

Yn y bennod hon, mae 'na newyddion drwg am datws Cae Pawb, ac mae rhywbeth yn bwyta llysiau Ann draw ym Motwnnog. All Russell helpu? Mae disgyblion Brynhyfryd yn cael pryd o dafod wrth i'r chwyn dyfu yn ddi-reolaeth!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ochr 1

Fideo newydd sbon Losin Pwdr, golwg ar ffilm ddiweddar S4C, Gadael yr 20fed Ganrif, a Yucatan yw'r band yn y stiwdio.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Lle

Mae Lex yn ôl, ac yn ceisio darganfod beth sydd yn ei wneud yn Gymro. Hefyd, sesiwn gan Chwalfa, golwg ar y ffilmiau diweddaraf gyda Gav a sgwrs gyda dau ddewr wrth iddynt gychwyn ar eu taith feicio o gwmpas y byd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Y Dydd yn Y Cynulliad - Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Digwyddiadau'r dydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Flash is required to view this video