Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Dal Ati gydag S4C bob dydd Sul

Dydd Sul 28 Medi 10.30

Mae dy Gymraeg di ddigon da, jest Dal Ati. Dyma yw neges S4C ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i gyd-fynd â'r neges daw cyfres newydd sbon o'r enw Dal Ati.

Mae Dal Ati yn dechrau ddydd Sul, 28 Medi, ac yn cynnig dwy awr o raglenni wedi eu teilwra'n arbennig ar gyfer dysgwyr canolradd i uwch er mwyn rhoi gwybodaeth, geirfa, hyder a mwynhad wrth iddynt barhau ar y daith i ddod yn rhugl.

Ymunwch ag Elin Llwyd, Alun Williams, Nia Parry a nifer o wynebau cyfarwydd eraill ar gyfer dwy awr o Dal Ati, bob bore Sul ar S4C.
Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rhaglen awr o'r enw Bore Da. Elin Llwyd ac Alun Williams fydd yn ein llywio trwy eitemau o'r cyfresi Heno a Prynhawn Da fydd wedi eu darlledu'r wythnos flaenorol ar S4C, a hynny mewn Cymraeg clir, hawdd ei deall. Bydd isdeitlau Saesneg a Chymraeg ar gael hefyd.

Yna, am 11.30 bydd rhaglenni amrywiol o wythnos i wythnos, sy'n cynnig digon o amrywiaeth i'r gwylwyr. Ar ddydd Sul, 28 Medi cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn fydd yn cael y sylw. Joella Price o Bort Talbot enillodd deitl Dysgwr y Flwyddyn eleni.

"Ges i sioc enfawr," meddai Joella, sy'n gweithio fel nyrs yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. "Roedd e'n brofiad rhyfedd, fel bod yn rhywun enwog am y dydd, a phobl yn ymladd drosta i!"

Ydy Joella yn meddwl bod gwylio Dal Ati yn ffordd dda o fagu hyder i ddysgwyr Cymraeg?

"Yn bendant, achos basically mae S4C wedi dysgu Cymraeg i mi," meddai Joella. "Ro'n i'n gwylio Pen Talar, Gwlad yr Astra Gwyn, Gwaith/Cartref… A ti'n gallu cyrraedd plateau yn hawdd iawn, felly mae'n wych cael gwasanaeth sydd ddim i ddechreuwyr ond y rhai sydd bron wedi dysgu."

Ar ôl dwy raglen arbennig am gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, ymhen pythefnos bydd cyfres Milltir² (Milltir Sgwâr) yn llenwi ail awr Dal Ati. Dyma gyfres fydd yn cael ei chyflwyno gan Nia Parry, wrth iddi deithio ledled Cymru i ddod i adnabod gwahanol ardaloedd yng Nghymru a chyfarfod ambell ddysgwr Cymraeg ar y ffordd.

"Mae'n bwysig i ddysgwyr glywed acenion o bob ardal o Gymru," meddai Nia Parry sy'n byw yn Rhostryfan ger Caernarfon, ac sydd wedi treulio nifer o flynyddoedd yn dysgu Cymraeg i oedolion. "Mi fydd yn neis cyfarfod pob math o bobl o wahanol rannau o Gymru ar Milltir², a dysgu am eu cymdeithasau, a'u bywydau.

"Yn aml iawn beth sy'n anodd i ddysgwyr yw ffeindio cyfleoedd i siarad Cymraeg, a ffeindio siaradwyr Cymraeg sydd â digon o amynedd i ymarfer gyda nhw! Felly gobeithio bydd Dal Ati yn rhoi hyder iddyn nhw barhau efo'r dysgu."

O fewn rhaglen Milltir² bydd cyfle hefyd i fwynhau pigion o raglenni'r gorffennol gan gynnwys Cwpwrdd Dillad a Bro, sy'n edrych ar lefydd ac yn cyfarfod cymeriadau o'r ardal sydd dan sylw'r wythnos honno. Yn hwyrach yn y flwyddyn daw cyfres Galwch Acw hefyd, lle bydd dysgwyr Cymraeg yn ymarfer eu sgiliau Cymraeg a'u sgiliau coginio yng nghwmni Ioan Talfryn a Gareth Roberts.

Yn ogystal â'r ddwy awr ar fore Sul, mae gwasanaeth Dal Ati yn cynnwys gwefan ac ap arbennig.

Mae gwefan (www.s4c.co.uk/dalati) ac ap Dal Ati yn cynnwys geirfa, gemau, clipiau fideo a sain, deialog ac ymarferion iaith o bob math fydd yn cynnig help llaw ychwanegol i ddysgwyr Cymraeg canolradd i uwch.

Felly os wyt ti'n dysgu Cymraeg, cofia am Dal Ati, ac os wyt ti'n adnabod rhywun arall sy'n dysgu, rhanna'r neges! Mae dy Gymraeg di ddigon da, jest Dal Ati, bob bore Sul ar S4C.