Tendrau

Croeso i hafan Tendrau S4C.


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Archwilio Mewnol

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau archwilio mewnol. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r cais yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, dydd Iau 5ed o Chwefror 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendrarchwilio2015@s4c.co.uk Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, dydd Iau 23ain o Ionawr 2015.

Cytundeb Darparu Gwasanaethau Archwilio Mewnol


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Data Gwylio a Gwerthfawrogiad y Gynulleidfa

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau darparu data gwylio a gwerthfawrogiad y gynulleidfa mewn perthynas â rhaglenni S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk ac yn yr "Official Journal of the European Union". Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r Holiadur Cyn-Gymhwyso yn y ffurf y gosodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Holiadur Cyn-Gymhwyso i S4C yw canol dydd, dydd Llun 9fed o Chwefror 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendr@s4c.co.uk Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur yw canol dydd, dydd Llun 26ain o Ionawr 2015.

Holiadur Cyn-Gymhwyso

Cwestiwn 1

Adran 3, rhan b) – Oes cyfyngiad ar y nifer o esiamplau o gytundebau perthnasol yr hoffech gael gwybod amdanynt, neu a ddylem gynnwys manylion unrhyw gytundeb y teimlwn sy’n berthnasol (yn y 5 mlynedd diwethaf)?

Ateb 1

Nid oes cyfyngiad. Gofynnir i chi gynnwys unrhyw esiamplau dros y 5 mlynedd diwethaf y credwch eu bod yn berthnasol.


S4C – Cytundeb Glanhau

Mae S4C yn cynnal proses dendro er mwyn penodi darparwr gwasanaethau glanhau am gyfnod o dair blynedd, gyda dewis i ymestyn y cytundeb am 12 mis pellach. Mae'r gwasanaethau sy'n cael eu tendro yn cynnwys y gwaith o lanhau tu mewn i safle S4C yng Nghaerdydd, sy'n cynnwys swyddfeydd, safleoedd darlledu, safleoedd cegin a ffreutur.

Holiadur Cyn-Gymhwyso i gynnwys rhywun yn y tendr ar gyfer Cytundeb i Gyflenwi Gwasanaethau Glanhau i S4C

Holiadur Cyn-Gymhwyso

Cwestiwn 1

Nodwyd yn yr Holiadur Cyn-gymhwyso y bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn Gwahoddiad i Dendro a gwahoddiad i ymweld â'r safle cyn 5 Tachwedd 2014? Rydym wedi cyflwyno Holiadur Cyn-gymhwyso ond heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. Ydy hyn yn golygu bod ein cais yn aflwyddiannus?

Ateb 1

Mae'r amserlen mewn perthynas â'r tendr hwn wedi llithro oherwydd salwch. Bydd pob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno Holiadur Cyn-gymhwyso yn cael gwybod am ganlyniadau'r gwerthusiad yn fuan. Bydd rheini a fydd yn derbyn gwahoddiad i dendro yn cael gwybod am ddyddiad newydd ar gyfer ymweld â'r safle cyn gynted â phosib. Ymddiheurwn am yr oedi.


Gwahoddiad i dendro ar gyfer darparu a gosod adeilad dros dro ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, Sir Gâr 2014 a Maldwyn a’r Gororau 2015

Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 21 Chwefror 2014

Dyddiad cau ar gyfer ymholiadau: 12.00 canol dydd, Dydd Mawrth 4 Mawrth 2014

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12.00 canol dydd, Dydd Gwener 7 Mawrth 2014

Gwahoddiad i dendro ar gyfer darparu a gosod adeilad dros dro ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, Sir Gâr 2014 a Maldwyn a’r Gororau 2015

Cwestiwn 1

A oes gennych gynllun i ddangos cynllun yr adeilad dros dro (opsiwn A a / neu B) neu i roi syniad, y cynllun o ddigwyddiad llynedd (os yn berthnasol)?

Ateb 1

Cyfrifoldeb y cwmni llwyddiannus yw gweithio gyda'r tîm digwyddiadau i gytuno ar gynllun terfynol. Y llynedd, roedd blaen yr adeilad yn gorwedd llorweddol gyda phatio o'u blaen. Mae theatr fertigol wedi lleoli tu ôl i ochr S4C yr adeilad. Tu ôl i'r llwyfan mae'r ystafelloedd eraill sydd wedi nodi (swyddfa, ystafell coluro, ystafell werdd ac ati). O fewn S4C ym mlaen y tŷ yw'r maes lletygarwch gyda balconi allanol.

Cwestiwn 2

Oes gennych chi unrhyw luniau o adeilad dros dro llynedd i roi syniad o'r strwythur mewnol?

Ateb 2

Mae lluniau o strwythur llynedd ar gael isod er gwybodaeth.

Lluniau o Strwythur Llynedd-1 PLluniau o Strwythur Llynedd-2 Lluniau o Strwythur Llynedd-3 Lluniau o Strwythur Llynedd-4 Lluniau o Strwythur Llynedd-5 Lluniau o Strwythur Llynedd-6

Cwestiwn 3

Beth yw'r amodau ddaear ar gyfer yr adeilad dros dro (concrit / glaswellt), ac a yw'n lefel?

Ateb 3

Yn y gorffennol roedd safle eleni yn safle diwydiannol ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel safle ŵyl. Bydd disgwyl i'r cwmni llwyddiannus i archwilio union leoliad ein hadeilad dros dro a sicrhau bod y strwythur yn lefel. Mae 'na glaswellt ar y safle.

Cwestiwn 4

Mae'r tendr yn sôn am 500 metr sgwâr. Ydych chi'n chwilio am setup modiwlaidd neu gabanau jackleg?

Ateb 4

Mae'r tendr yn agored i ddehongliad a dylai cwmnïau awgrymu strwythurau sydd yn eu barn nhw fwyaf addas gan hefyd apelio'n weledol er mwyn ddenu ymwelwyr.

Cwestiwn 5

Mewn blynyddoedd blaenorol oedd yr ardal arlwyo mewn strwythur ar wahân?

Ateb 5

Na, roedd waliau mewnol yn cael eu codi i greu cegin ac ardal lletygarwch.

Cwestiwn 6

Oes modd nodi mesuriadau a'r math o orffeniad sydd ei angen arnoch ar gyfer y patio o flaen y brif fynedfa ac wrth ochr yr ardal lletygarwch corfforaethol os gwelwch yn dda? Gan fod gennym nifer fawr o bobl yn cerdded mewn a mas o'r adeilad a photensial o dywydd gwlyb mae angen i'r patio i fod yn ddi-lithr. Mae ein cyflwynwyr hefyd yn perfformio ar y patio (gan gynnwys dawnsio gan ein cyflwynwyr plant).

Ateb 6

Llynedd roedd y patio yn rhedeg ar hyd adeilad S4C yn cynnwys ramp, grisiau, canllaw a llwyfan wedi codi 7.5m x 2.5m x 0.2m. Roedd patio yn rhedeg hyd adeilad ein partner gyda llwyfan wedi codi 5m x 2.5 x 0.2, ramp, grisiau a chanllaw. Dylai'r patio lletygarwch fod oddeutu 8m x 3m.

Cwestiwn 7

Ydych chi'n gofyn i ni osod unrhyw oleuadau o fewn y strwythur?

Ateb 7

Na mae cwmni ar wahân yn gyfrifol am yr offer clyweled (A/V).

Cwestiwn 8

Mae'r llun o'r ardal theatr yn dangos monitor a seinydd, taflunydd ayb, oes modd cadarnhau os yw hyn yn ofynnol yn y dyfyniad? A allwch chi hefyd os gwelwch yn dda roi ychydig o eglurhad ar faint y llwyfan, y math o sgrin a'r hyn yr ydych ei gwneud yn ofynnol o fewn y bwth clyweled (A/V)?

Ateb 8

Mae'r tendr ar gyfer strwythur yr adeilad ac nid offer clyweled. Dylai'r theatr gynnwys llwyfan 6m x 6m sy'n 0.2m o uchder, adenydd, a waliau cefn gwyn er mwyn i ni taflunio deunydd ffilm. Dim ond waliau mewnol sydd angen i greu'r bwth clyweled.

Cwestiwn 9

Sylwaf fod eich paneli fflat ar gael i'w defnyddio, tybed os ydy rhain wedi cael eu defnyddio i is-rannu ardaloedd yn y gorffennol ac fel y cyfryw yn cael eu hystyried yn ddigonol o ran atal sain?

Ateb 9

Mae'r paneli fflat wedi cael eu defnyddio i addurno wal fewnol y strwythur ac i greu waliau mewnol.

Cwestiwn 10

Oes modd cadarnhau os oes angen unrhyw elfen o wrthsain neu gyfyngu rhwng y gwahanol ardaloedd?

Ateb 10

Yr unig ardal lle byddai elfen o wrthsain yn fuddiol yw rhwng y theatr a blaen tŷ.

Cwestiwn 11

Ai £59K yw cyfanswm y gyllideb?

Ateb 11

£59K yw cyfanswm y gyllideb i'r elfennau a nodir yn y tendr yn 2014.